Innehållspresentatör

null Vårdgarantin fungerar bättre än hittills i den specialiserade sjukvården – utmaningar kvarstår i primärvården och i vissa specialiteter inom den specialiserade sjukvården

Vårdgarantin fungerar bättre än hittills i den specialiserade sjukvården – utmaningar kvarstår i primärvården och i vissa specialiteter inom den specialiserade sjukvården

6.9.2019 09:00 / Nyhet

Regionförvaltningsverken och Valvira har år 2019 fortsatt med den systematiska tillsynen över tillgången till primärvård och specialiserad sjukvård, eller den så kallade vårdgarantin.

Regionförvaltningsverken har under år 2019 inlett över 70 tillsynsärenden som gällt tillgången till primärvård. På Valvira har man under år 2019 bedrivit tillsyn över elva sjukvårdsdistrikt i fråga om tillgången till specialiserad sjukvård. I många av fallen har tillsynsärendet avgjorts genom en uppmaning att ordna tillgången till vård så att den motsvarar lagstadgad nivå och genom att därefter följa åtgärdernas effekt. Tillsynsmyndigheterna har också arrangerat ett flertal styrningsmöten, där man tillsammans med sjukvårdsdistrikten och kommunerna har försökt hitta bestående lösningar på problemen.

Förverkligandet av vårdgarantin förutsätter förbättringar i enheternas egenkontroll

Stora variationer mellan kommunerna förekommer fortfarande i tillgången till primärvård, och problemen i tillgången till vård orsakar bl.a. överbelastningar i jourverksamheten. Inom den specialiserade sjukvården fungerar vårdgarantin bättre än tidigare: de problem som observerats i tillgången till specialiserad sjukvård gäller typiskt snäva områden och en viss specialitet (t.ex. ögonsjukdomar), och orsakas exempelvis av problem i att rekrytera behövlig personal.

Bestämmelserna förutsätter att vård, med beaktande av hur brådskande den är, ska ordnas inom skälig tid, dock senast inom de maximala tidsfrister som anges i lagen. Att genomföra tillgången till vård och hålla den på lagstadgad nivå förutsätter utveckling av verksamhetsenheternas egenkontroll och dessutom fortsatt kontinuerlig uppföljning och tillsyn av tillsynsmyndigheterna.

Regionförvaltningsverken och Valvira övervakar tillgången till icke-brådskande vård utgående från det material som samlas in av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Tillgången till icke-brådskande vård är ett av insatsområdena för Valviras och regionförvaltningsverkens systematiska tillsyn över social- och hälsovården år 2019.

Läs mer:

Att få vård (Valvira.fi)

Tillgång till vård (vårdgaranti) (Stm.fi)

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa (på finska) (Thl.fi)

Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa (på finska) (Thl.fi)

Riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården 2016–2019

Du kan följa verkställandet av tillsynsprogrammet på Twitter: #sotevalo2019

Mer information:

På Valvira

Kirsi Liukkonen, enhetschef
tfn 0295 209 428

fornamn.efternamn(at)valvira.fi

På regionförvaltningsverken

Jaana Mäkelä, regionförvaltningsöverläkare, tfn 0295 016 172, Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Taija Liukkonen, överinspektör, tfn 029 501 6911, Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Ruut Virtanen, länsläkare, tfn 0295 018 000, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Niina Siirilä, chef för social- och hälsovårdsenheten, tfn 0295 018 563, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Marja-Leena Arffman, överinspektör för hälsovården, tfn 0295 017 558, Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Sari Kemppainen, regionförvaltningsöverläkare, tfn 0295 017 350, Regionförvaltningsverket i Lappland

fornamn.efternamn(at)avi.fi