Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Utvecklingsplanen för Tukena Pipolas lokaler är alltför begränsad; antalet klientplatser borde ha motsvarat tillståndet

Utvecklingsplanen för Tukena Pipolas lokaler är alltför begränsad; antalet klientplatser borde ha motsvarat tillståndet

11.7.2018 16:30 / Nyhet

Rinnekoti framställde år 2016 i samband med sin tillståndsansökan en plan, enligt vilken avsikten är att under en övergångsperiod på tre år (före år 2019) ändra verksamhetsenhetens verksamhetsinnehåll och lokaler. Avsikten var att under övergångsperioden sanera verksamhetsenhetens lokaler till att motsvara den nya verksamhetsplanen.

Redan då konstaterade Valvira att lokalerna som var avsedda för Pipola-enhetens serviceboende med heldygnsomsorg till alla delar, bland annat med beaktande av tillgodoseendet av integritetsskyddet som ingår i de grundläggande fri- och rättigheterna, inte motsvarade de krav som i dag ställs för sådana lokaler som är avsedda som en permanent boendeenhet för särskilda grupper.

Valvira ansåg att tillståndet för stiftelsen Rinnekoti (Rinnekoti-Säätiö) i den dåvarande situationen kunde ändras enligt ansökan. I helhetsbedömningen som ledde till det avsedda beslutet beaktades stiftelsen Rinnekotis plan för sanering av verksamhetsenhetens lokaler samt planen att väsentligt ändra verksamhetsinnehållet under de tre påföljande åren.

Tukena Pipolas verksamhet avsågs enligt KVPS Tukena Oy:s ansökan att från och med 1.8.2018 flyttas från stiftelsen Rinnekoti till KVPS Tukena Oy. Enligt sin tillståndsansökan producerar KVPS Tukena Oy tjänster inom serviceboende med heldygnsomsorg för utvecklingsstörda och personer i behov av särskilt stöd. Enligt den utredning som hade bifogats till ansökan var 24 klienter bosatta vid verksamhetsenheten vid den tidpunkt då ansökan om tillstånd lämnades in. KVPS Tukena Oy ansökte om tillstånd till 36 klientplatser, som enligt serviceproducentens åsikt skulle ha varit det eftersträvade klientantalet med hänsyn till fastigheterna på området.

Valvira hänvisar till regionförvaltningsverkets inspektionsberättelse enligt vilken verksamhetsenheten Tukena Pipolas lokaler till alla delar inte motsvarar det som förutsätts av lokaler avsedda för serviceboende med heldygnsomsorg för personer med utvecklingsstörning. För att verksamhetslokalerna ska kunna motsvara dagens krav och gällande lagstiftning samt den nivå som överensstämmer med etablerad tillståndspraxis krävs omfattande strukturella förändringar i byggnaderna på området. Efter åtgärder som presenteras i den utvecklingsplan för lokalerna som serviceproducenten lagt fram kan verksamhetsenheten endast ha nio klientplatser.

KVPS Tukena Oy har utarbetat en utvecklingsplan för verksamhetslokalerna. som varit avsedd att verkställas efter att verksamhetstillståndet beviljats. Valvira ansåg KVPS Tukena Oy:s utvecklingsplan för lokalerna vara till den grad begränsad att planen inte kan tillskrivas någon betydelse vid bedömningen av verksamhetslokalernas tillräcklighet och tillbörlighet.

Valvira konstaterade i sitt beslut att verksamhetsenheten för närvarande inhyser 24 personer som redan länge varit bosatta där och att verksamhetsenheten med tiden blivit deras hem. Av denna anledning ansåg Valvira att KVPS Tukena Oy under en övergångsperiod borde ha anpassat antalet klientplatser vid verksamhetsenheten till att motsvara tillståndet. Verksamhetsenheten borde inte under övergångsperioden ha tagit emot nya boende till sådana klientplatser som eventuellt kommer att bli lediga innan antalet klientplatser har ändrats till att motsvara tillståndet.

Närmare upplysningar ges av:

Eine Heikkinen, enhetschef, ställföreträdare för direktören
Tfn 0295 209 323
eine.heikkinen(at)valvira.fi

Mirka-Tuulia Kuoksa, jurist
Tfn 0295 209 306
mirka-tuulia.kuoksa(at)valvira.fi