Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Utredande av yrkesskicklighet och yrkeskunskaper hos en yrkesutbildad person inom socialvården

Utredande av yrkesskicklighet och yrkeskunskaper hos en yrkesutbildad person inom socialvården

30.4.2020 15:02

Anvisning till universitet och andra läroanstalter som utför utredningar

Valviras anvisning 1/2020

Utredande av yrkesskicklighet och yrkeskunskaper hos en yrkesutbildad person inom socialvården (pdf)

Som en del av tillsynen över ändamålsenligheten av den verksamhet som bedrivs av yrkesutbildade personer inom socialvården kan Valvira vid behov ålägga en yrkesutbildad person att genomgå en utredning av hans eller hennes yrkesskicklighet eller yrkeskunskaper enligt 19 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015). Utredningen genomförs vanligen i form av en genomgång av de praktiska yrkesfärdigheterna och ett teoretiskt förhör. I särskilda fall kan tillräcklig utredning erhållas antingen genom ett teoretiskt förhör eller en genomgång av de praktiska färdigheterna. En avsedd utredning av yrkesskicklighet och yrkesfärdigheter hänför sig till den reaktiva tillsynen över yrkesutbildade personer inom socialvården och är därmed inte samma sak som tillståndsförvaltningens förfarande, som iakttas när man för första gången bedömer den yrkesutbildade personens yrkesmässiga kunskaper, till exempel i samband med beviljande av legitimation eller rätt att utöva yrket.

Syftet med denna anvisning är att instruera och samordna förfarandet, när en yrkesutbildad person inom socialvården genomgår en utredning av yrkesskicklighet och yrkeskunskaper efter det att Valvira ålagt en person att genomgå en sådan utredning.