Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Uppdateringen av handboken Turvallinen lääkehoito inleds! – besvara enkäten senast 28.10.2019

Uppdateringen av handboken Turvallinen lääkehoito inleds! – besvara enkäten senast 28.10.2019

10.10.2019 12:30 / Nyhet

På uppdrag av Social- och hälsovårdsministeriet inleder Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea en uppdatering av handboken Turvallinen lääkehoito. Arbetet utförs i nära samarbete med Valvira, regionförvaltningsverken och andra intressentgrupper. Målet är att sammanställa så konkreta och aktuella rekommendationer som möjligt för hur läkemedelsbehandlingen vid enheter för social- och hälsovård ska genomföras på ett säkert sätt.

Uppdateringsarbetet utgår från behoven hos dem som arbetar inom social- och hälsovården. Därför ber vi yrkespersoner inom social- och hälsovård som använder handboken i sitt arbete, deras chefer, de myndigheter som övervakar yrkespersonernas arbete, forskare och personer som arbetar för patient- och klientsäkerheten (ensamma eller i grupp) besvara nedanstående enkät om de konkreta behoven av uppdatering av handboken. Svaren utnyttjas i planeringen och genomförandet av uppdateringsarbetet.

Enkäten kan besvaras till och med den 28 oktober 2019. Intressentgrupperna kommer att ges möjlighet att påverka uppdateringens innehåll även i workshoppar våren 2020 och under en särskild utlåtanderunda. Handboken beräknas bli färdig i slutet av 2020.

Till enkäten (på finska) https://link.webropolsurveys.com/S/088292BEDE638BCC

Läs mer:

Turvallinen lääkehoito – opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen, uppdaterad 2015: http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mer information:

Kati Sarnola, forskare, projektkoordinator, Fimea, tfn 029 522 3524, fornamn.efternamn@fimea.fi

Päivi Ruokoniemi, överläkare, projektchef, Fimea, tfn 029 522 3442, fornamn.efternamn@fimea.fi (tillbaka på kontoret 22.10.2019)

Anna-Maija Liedenpohja, överinspektör, Valvira, tfn 029 520 9454, fornamn.efternamn@valvira.fi

Paula Hevosmaa, överinspektör för hälso- och sjukvården, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, tfn 029 501 6082, fornamn.efternamn@avi.fi