Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Tobakslagen och detaljförsäljning på internet

Tobakslagen och detaljförsäljning på internet

16.8.2017 10:18

Valviras anvisning 8/2017

Tobakslagen och detaljförsäljning på internet (pdf)

Syftet med tobakslagen är att användningen av tobaksprodukter och andra nikotinhaltiga produkter som innehåller för människor giftiga ämnen och orsakar beroende ska upphöra.

Distansförsäljning (inkl. försäljning över internet) av tobaksprodukter, elektroniska cigaretter och nikotinvätskor till konsumenter är helt förbjuden. På grund av definitionen av elektroniska cigaretter gäller distansförsäljningsförbudet också elektroniska cigaretters beståndsdelar, såsom reservdelar.

Distansförsäljningsförbudet gäller såväl gränsöverskridande distansförsäljning från ett annat land som sådan distansförsäljning som sker i Finland. Följaktligen är detaljförsäljning av produkter som omfattas av tobakslagen över internet endast möjlig i fråga om röktillbehör, tobaksimitationer, vissa tobakssurrogat , örtprodukter för rökning och nikotinfria vätskor för elektroniska cigaretter. Även i fråga om dessa produkter är internethandeln emellertid mycket strikt reglerad, och därför är det inte möjligt att sälja produkterna på en öppen webbplats. Säljaren ska också försäkra sig om att även övriga bestämmelser i tobakslagen iakttas utöver de bestämmelser som gäller försäljning. Som exempel kan nämnas bestämmelserna om produkternas egenskaper och detaljhandelsförpackningar.

En webbplats där det säljs sådana i tobakslagen avsedda produkter som inte omfattas av förbudet mot distansförsäljning får inte bryta mot tobakslagens marknadsföringsförbud. All form av säljfrämjande verksamhet är förbjuden även på internet. I praktiken innebär detta att bland annat utläggning av produktnamn, bilder på produkter och annan produktinformation på en öppen webbplats betraktas som marknadsföring som strider mot tobakslagen. Information om de produkter som säljs kan endast ges med hjälp av en sådan förteckning som avses i tobakslagen. Förteckningen får finnas till påseende endast för inloggade kunder, och det finns detaljerade bestämmelser om dess innehåll och utformning.

Den som säljer tobaksprodukter, tobakssurrogat, röktillbehör, elektroniska cigaretter och nikotinvätskor ska fortlöpande kunna övervaka en köpsituation. Av denna anledning är internethandel med de produkter som nämns i tobakslagen endast möjlig om den som säljer produkterna själv levererar produkterna till kunden. Produktleveransen får inte ordnas via en utomstående aktör, såsom exempelvis posten eller ett transportföretag.

Dessutom måste det vid handel över internet kunna kontrolleras att den som köper produkter som omfattas av tobakslagen inte är minderårig. I praktiken kan köparen vid handel över internet verifiera att han eller hon är myndig genom att utnyttja stark autentisering, till exempel med nätbankskoder.

Förbudet mot distansförsäljning kompletteras av en bestämmelse som förbjuder införsel av tobaksprodukter, elektroniska cigaretter och nikotinvätskor via ett medel för distanskommunikation.  Detta innebär i praktiken att det är förbjudet för konsumenter att köpa dessa produkter till exempel över internet.

Mer information om anvisningen kan efterfrågas per telefon på numret 0295 209 111 (växel) eller per e-post: tupakka@valvira.fi