Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Tjänster för äldre som ges i hemmet i 2019 års tillsynsprogram

Tjänster för äldre som ges i hemmet i 2019 års tillsynsprogram

3.5.2019 10:00 / Nyhet

Tillsynen över tjänster för äldre som ges i hemmet är ett av insatsområdena år 2019 i det riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården. Som en del av tillsynsprogrammet arrangerar Valvira och regionförvaltningsverken åtta regionala sammankomster för chefer som ansvarar för hemtjänster inom äldreomsorgen. Syftet med sammankomsterna är att stärka tillgodoseendet av klienternas rättigheter inom äldreomsorgen. Under sammankomsterna behandlas särskilt kvaliteten och innehållet i tjänster som ges i hemmet, säkerhet i medicineringen, vård i livets slutskede, stärkande av kommunernas tillsynskompetens och genomförandet av egenkontrollen. Valvira och regionförvaltningsverken har tillsammans utarbetat ett riksomfattande tillsynsprogram för social- och hälsovården för åren 2016–2019, som också kan följas upp på Twitter under hashtag #sotevalo2019.

Tillsynen har sina utmaningar

Vid tillsynen över tjänster för äldre som ges i hemmet fokuserar man särskilt på egenkontrollen som inriktar sig på personalen samt på säkerhet i läkemedelsbehandlingen. Egenkontrollen och myndighetstillsynen över tjänster i hemmet innebär utmaningar när arbetsplatsen är klientens hem. De anställda arbetar i huvudsak ensamma hos klienterna och har därför ett särskilt stort ansvar för klienten och för bedömningen av funktionsförmågan och servicebehovet.

För att man ska kunna främja, säkerställa och stödja egenkontrollen i de tjänster som ges i klienternas hem behövs kraftiga utvecklingsinsatser och nya, innovativa metoder. Samordningen av tjänsterna till en helhet förutsätter ett flexibelt och klientorienterat samarbete mellan flera olika aktörer inom social- och hälsovården. Antalet anmälda missförhållanden, klagomål och kontakter som gällt äldreomsorgen, inklusive boendetjänster med heldygnsomsorg, har ökat kraftigt, vilket betyder att det finns ett stort behov av tillsyn på området.

Egenkontroll = kvalitetskontroll över det egna arbetet och klient- och patientsäkerhetsarbete

Egenkontroll betyder att tjänsteproducenten på eget initiativ säkerställer kvaliteten på ett sådant sätt att verksamheten uppfyller de kvalitetskrav som ställs av lagstiftning och kvalitetsrekommendationer samt de krav på kvalitet som tjänsteproducenten själv ställt för sin verksamhet. Målet för egenkontrollen är att personalen kontinuerligt utvärderar sitt arbete, är lyhörd gentemot klienter och anhöriga i frågor som gäller kvalitet och klientsäkerhet och beaktar klientresponsen när verksamheten utvecklas. Utgående från den datainsamling som genomförts år 2018 av Institutet för hälsa och välfärd (THL) kan man konstatera att det fortfarande finns brister i planerna för egenkontroll inom de tjänster som ges i hemmet.

För klienter inom äldreomsorgen ska det finnas en serviceplan, där man på basis av en bedömning av funktionsförmågan har fastställt vilken helhet av tjänster inom social- och hälsovården som behövs för att stödja personens välfärd, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig självständigt samt för tryggande av god vård. En del enheter för hemtjänster har brister i sina vård- och serviceplaner.

Behovet av läkemedelsbehandling ska bedömas regelbundet

Genomförandet av läkemedelsbehandling vid verksamhetsenheter inom socialvården utgör verksamhet som hör till hälso- och sjukvården, och i fråga om helhetsansvaret gäller samma praxis som vid enheter inom hälso- och sjukvården. Tillsynsmyndigheterna framhåller att läkemedelsbehandlingen ska vara ändamålsenlig inom de tjänster som ges hemma hos äldre klienter. En helhetsbedömning av medicineringen ska göras minst en gång per år för varje klient.

De regionala sammankomsterna för att styra tjänsterna för äldre i hemmet inom ramen för det riksomfattande tillsynsprogrammet arrangeras under tiden mellan september och november år 2019 i Helsingfors, Vasa, Tammerfors, Åbo, S:t Michel, Joensuu, Enare och Kemi. Separat information om dessa ges senare.

Mer information:

På Valvira
Eine Heikkinen, socialråd, enhetschef, tfn 0295 209 323
Elina Uusitalo, överinspektör, tfn 0295 209 334
Reija Kauppi, jurist, tfn 0295 209 429
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland:
Jaana Aarnio, överinspektör, tfn 0295 018 576

Regionförvaltningsverket i Södra Finland:
Maria Borg, överinspektör för socialvården, tfn 0295 016 277
fornamn.efternamn(at)avi.fi