Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Tjänsten som avdelningsdirektör vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har ansökts av 28 personer

Tjänsten som avdelningsdirektör vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har ansökts av 28 personer

15.10.2020 14:35 / Nyhet

Tjänsten som avdelningsdirektör som inrättas vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården från och med 1.1.2021 har inom den utsatta tidsfristen ansökts av 28 personer. Tjänsten är avsedd att tillsättas från och med 1.1.2021. 

Till direktörens uppgift här att leda en ny avdelning som ska grundas i samband med Valviras organisationsreform samt att ansvara för avdelningens verksamhet. Den nya avdelningen, som kommer att grundas från början av år 2021, har till uppgift att sköta ärenden som hänför sig till tillsynen över yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården samt tillsynen över verksamhetsenheterna, tillståndsärenden för riksomfattande tillhandahållare av privata social- och hälsovårdstjänster samt styrning av regionförvaltningsverken i ovannämnda ärenden och därtill hörande styrning av de övervakade. Avdelningen har även hand om ärenden som gäller utlåtanden i samband med människorättsfrågor som hänför sig till socialvården och hälso- och sjukvården och som behandlas av internationella organ. Dessutom ansvarar avdelningen för de tillsynsuppgifter som föranleds av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården, uppgifter enligt adoptionslagstiftningen samt tillsyns- och styrningsuppgifter enligt lagen om småbarnspedagogik. Därtill fungerar adoptionsnämnden i anslutning till avdelningen. Avdelningen är lokaliserad både i Helsingfors och i Rovaniemi.

Mer information:

överdirektör Markus Henriksson och förvaltningsdirektör Ritva Kujala, kontakt via växeln, tfn 0295 209 111