Människor på trappan.
Aktuellt

Innehållspresentatör

null Tillsynsstatistiken för socialvården år 2017 har publicerats

Tillsynsstatistiken för socialvården år 2017 har publicerats

20.2.2018 13:32 / Nyhet

Valvira har publicerat statistiken för tillsynen över socialvården år 2017 på sin webbplats.
Sammanlagt mottog Valvira 215 tillsynsärenden som gällde socialvård. Antalet inledda klagomålsärenden var 131, medan motsvarande antal året innan var 75. Antalet avgjorda klagomål var 121, året innan 106. Majoriteten av avgjorda tillsynsärenden gällde äldreomsorgen, den näst största gruppen var barnskydd och tredje största ärenden i samband med omsorgen om utvecklingsstörda och handikapptjänster.

Det totala antalet ärenden som inleddes i samband med tillsynen över yrkesutbildade personer inom socialvården ökade från fjolåret. Under året behandlades sammanlagt 48 tillsynsärenden som gällde yrkesutbildade personer, varav 11 ärenden avgjordes under året. Under tillsynsarbetet har ärenden inletts i samband med yrkesutbildade personers missbruk av berusande ämnen, läkemedels- och penningstölder sam nedsatt funktionsförmåga, men också otillbörligheter i klientarbetet. Brister har förekommit i journalföringen av klientarbetet samt uppgörandet av klienthandlingar, t.ex. förvaltningsbeslut och klientplaner. Dessa brister kan äventyra klientsäkerheten, men å andra sidan också de anställdas rättssäkerhet.

Både arbetsgivare och yrkesutbildade personer har blivit mer medvetna om tillsynen över socialvårdens yrkespersoner, som inleddes i början av år 2016. Tillsynsmyndigheterna har tagit upp tillsynen över yrkespersoner samt egenkontrollen vid olika möten med tjänsteproducenter och kommuner, utbildningstillfällen samt under styrnings- och utvärderingsbesök.

Den planenliga tillsynen inriktades på socialvårdens jourverksamhet, tillsynen över tidsfristerna för barnskydd och utkomststöd, tillsynen över självbestämmanderätten för utvecklingsstörda, tjänster för äldre som ges i hemmet samt boendetjänster för rehabiliteringsklienter inom mentalvården och missbrukarvården. Sammanlagt upptogs 65 ärenden till behandling som baserade sig på tillsynsprogrammen, medan motsvarande antal året innan var 13. Tillsynsärendena gällde framför allt hemtjänster för äldre. Tillsyn och styrning inriktades på beslutsfattande, egenkontroll, vård- och serviceplaner samt läkemedelsbehandling.

Läs mer

Tillsyn över socialvården
Tillsynsstatistiken för socialvården 2017 (på finska)
Riksomfattande tillsynsprogram för social- och hälsovården för åren 2016–2019, uppdatering för år 2018

Mer information

Eine Heikkinen, socialråd, enhetschef
tfn 0295 209 323

Esa Koukkari, direktör
tfn 0295 209 328

e-post: fornamn.efternamn(at)valvira.fi