Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Tillsynsprogrammet för tobakslagen främjar egenkontroll och samarbete samt förebygger olaglig handel med tobaksprodukter

Tillsynsprogrammet för tobakslagen främjar egenkontroll och samarbete samt förebygger olaglig handel med tobaksprodukter

9.9.2019 11:42 / Nyhet

Valvira har publicerat ett riksomfattande tillsynsprogram för tobakslagen för åren 2020–2024. Insatsområden i tillsynsprogrammet för åren 2020–2024 är stöd för verksamhetsidkarnas egenkontroll, samarbete med det förebyggande rusmedelsarbetet, förebyggande av olaglig handel och samarbete mellan myndigheterna. Insatsområdena syftar till att främja de mål som ställts för tobakslagen och tobakspolitiken.

Stödet för egenkontrollen förbättrar kvaliteten i verksamhetsidkarnas egenkontroll, ökar tillsynens synlighet och genomslag samt främjar riskbedömningen. Samarbetet med det förebyggande rusmedelsarbetet förverkligar både tobakslagens och det förebyggande rusmedelsarbetets mål. Genom nya, obligatoriska säkerhetsmärkningar på detaljhandelsförpackningar för cigaretter och rulltobak och identifieringskoder enligt spårbarhetssystemet kan man säkerställa äktheten hos tobaksprodukten och spåra produkten från tillverkningen till detaljhandelsstället. Vid tillsynen över försäljning fäster man därför särskild uppmärksamhet vid de nya obligatoriska märkningarna på detaljhandelsförpackningar, utvecklandet av verksamhetssätt för myndighetssamarbete och etablering av dem samt ett välfungerande samarbete.

Genom tillsynsprogrammet styrs den kommunala tillsynen i syfte att harmonisera tillsynspraxisen och ställa verksamhetsidkarna i en jämbördig ställning. Målet är också att bidra till en effektiv inriktning av kommunernas begränsade tillsynsresurser. Tillsynsprogrammet tar hänsyn till miljö- och hälsoskyddets mål om en enhetlig och samarbetsbaserad tillsyn som anges i det riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet.

Läs mer

Riksomfattande tillsynsprogram för tobakslagen för åren 2020–2024 (Publiceras inom kort på svenska)

Riksomfattande tillsynsprogram för hälsoskyddet för åren 2020–2024 (Publiceras inom kort på svenska)

Gemensamt riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet för åren 2020–2024 (Publiceras inom kort på svenska)

Mer information:

Isabella Lencioni, överinspektör
tfn 0295 209 358

fornamn.efternamn(at)valvira.fi