Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Tillsynsprogrammet för hälsoskyddet 2020–2024 har publicerats

Tillsynsprogrammet för hälsoskyddet 2020–2024 har publicerats

9.9.2019 11:23 / uppdaterad 22.9.2020 14:24 / Nyhet

Valvira har publicerat ett riksomfattande tillsynsprogram för hälsoskyddet för åren 2020–2024 till stöd för tillsynen över det kommunala hälsoskyddet. Tillsynsprogrammet gäller den systematiska tillsynen över hälsoskyddet, som kommunerna bedriver genom sina tillsynsplaner. Tillsynsprogrammet samordnar den kommunala tillsynen för att verksamhetsidkarna ska vara i en jämbördig ställning i fråga om tillsynsfrekvens och tillsynskvalitet. På det sättet kan de begränsade resurserna för tillsynen inriktas effektivt på att främja en sund livsmiljö.

Insatsområden i tillsynsprogrammet för hälsoskyddet under programperioden 2020–2024 är att stödja egenkontrollen och främja en sund livsmiljö. En välfungerande egenkontroll har stor betydelse med tanke på riskbedömningen av tillsynsobjekten. Egenkontrollen främjas och säkerställs genom inspektionsbesök och enkäter. Risker som påverkar hushållsvattnets kvalitet bedöms och hanteras i samarbete med anläggningar som levererar hushållsvatten.

Främjandet av sundheten i livsmiljön är ett led i kommunernas strategi och välfärdsarbete. Sanitära olägenheter identifieras och förebyggs bl.a. genom myndighetssamarbete. Olika myndigheter, anläggningar och kommunernas ledning har beredskap för störningssituationer och samordnar sina beredskapsplaner.

Kommuner är skyldiga att bedriva högkvalitativ, riskbaserad tillsyn på ett sätt som förebygger sanitära olägenheter, och de ska i sina tillsynsplaner beakta lokala behov. Det behövs gemensamma inspektioner med andra myndigheter samt kunskapsutbyte mellan myndigheterna.

Tillsynsprogrammet för hälsoskyddet för åren 2020–2024 tar hänsyn till de gemensamma målen för miljö- och hälsoskyddet som anges i det riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet och som gäller en enhetlig, samarbetsbaserad tillsyn. Målet för programmet är att harmonisera tillsynspraxisen i hela landet och att trygga en hälsosam livsmiljö för invånarna.

Regionförvaltningsverken utvärderar under sina utvärderings- och styrningsbesök det kommunala hälsoskyddets tillsynsplaner och deras utfall. Genom utvärderingen säkerställs, att den kommunala tillsynsplanen är uppdaterad och att den beaktar de ändringar som medförs av lagstiftning, tillsynsanvisningar och tillsynsområdet.

Läs mer

Riksomfattande tillsynsprogram för hälsoskyddet för åren 2020–2024 (valvira.fi)

Gemensamt riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet för åren 2020–2024 (valvira.fi)

Riksomfattande tillsynsprogram för tobakslagen för åren 2020–2024 (valvira.fi)

Mer information:

Heli Laasonen, överinspektör
tfn 0295 209 631

fornamn.efternamn(at)valvira.fi

21.9.2020 Uppdaterade länkarna.