Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Tillsynsmyndigheternas föreskrift om direkt och indirekt arbete vid verksamhetsenheter för serviceboende med heldygnsomsorg och institutionsvård för äldre

Tillsynsmyndigheternas föreskrift om direkt och indirekt arbete vid verksamhetsenheter för serviceboende med heldygnsomsorg och institutionsvård för äldre

29.10.2020 11:00 / uppdaterad 25.11.2020 10:40 / Nyhet

Ändringar i äldreomsorgslagen har trätt i kraft 1.10.2020. Syftet med ändringarna är att säkerställa äldre högkvalitativa tjänster i vård och omsorg dygnet runt, som möjliggör ett värdigt och meningsfullt liv. Målet är också att förbättra klient- och patientsäkerheten genom att en tillräcklig personal reserveras för omsorgsfullt genomförd vård och omsorg.

Tjänsteproducenten ska i fortsättningen bedöma det tillräckliga antalet anställda och personalstrukturen för vård och omsorg vid verksamhetsenheten enligt äldreomsorgslagen och lagen om privat socialservice.

Valvira och regionförvaltningsverken har utarbetat en föreskrift om definitionen av innehållet i direkt klientarbete och indirekt arbete för verksamhetsenheter som tillhandahåller serviceboende med heldygnsomsorg och institutionsvård för äldre. Syftet med föreskriften är att hjälpa, styra och stödja tjänsteproducenterna som tillhandahåller serviceboende med heldygnsomsorg och institutionsvård inom äldreomsorgen i att verkställa lagbestämmelserna om personaldimensionering. På grund av lagändringarna används i fortsättningen begreppen direkt klientarbete och indirekt arbete.

I föreskriften ges typiska exempel på indirekt arbete och direkt klientarbete. Föreskriften är inte avsedd som en uttömmande definition av direkt klientarbete eller indirekta arbetsuppgifter. Bedömningen av tillräckligheten av verksamhetsenhetens antal, dimensionering och struktur av personal ska alltid basera sig på klienternas servicebehov och på en helhetsprövning i samband med den.

Genom att definiera det indirekta och direkta arbetet vill man säkerställa ett tillräckligt antal kompetenta anställda. Tjänsteproducenten ska reservera och anvisa tillräckliga separata personalresurser för indirekta arbetsuppgifter. Tjänsteproducenten ansvarar för att samtliga uppgifter utförs av personal med tillbörlig kompetens.

Läs mer:

Definiering av direkt klientarbete och indirekt arbete i verksamhetsenheter som tillhandahåller serviceboende med heldygnsomsorg och institutionsvård för äldre (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valviras och regionförvaltningsverkens föreskrift 27.10.2020) (pdf)

Anvisningar till kommuner och tjänsteproducenter om ändringen av äldreomsorgslagen ges inom kort (Webbnyhet 19.10.2020)

Regionala möten om äldreomsorgslagen ordnas med fjärranslutning  (Webbnyhet 15.10.2020)

Valvira och regionförvaltningsverken stöder verkställigheten av ändringen av äldreomsorgslagen (Webbnyhet 8.10.2020)

Mer information

På Valvira:

Elina Uusitalo, överinspektör, telefon 0295 209 334
Reija Kauppi, jurist, telefon 0295 209 429
Anssi Tulkki, överinspektör, telefon 0295 209 347

fornamn.efternamn(at)valvira.fi

På regionförvaltningsverken

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:
Nina Siro-Södergård, ledande överinspektör för socialvården, tfn. 0295 018 114 (fram till 6.11.2020)
Marjo Henrichson, överinspektör för socialvården, tfn 0295 018 164

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland:
Jaana Aarnio, överinspektör, tfn 0295 018 576

Regionförvaltningsverket i Norra Finland:
Leena Serpola-Kaivo-oja, överinspektör för socialvården, tfn 0295 017 290,

Regionförvaltningsverket i Lappland:
Päivi Salminen, överinspektör för socialvården, tfn 0295 017 376

Regionförvaltningsverket i Södra Finland:
Päivi Vainio, överinspektör för socialvården, tfn 0295 016 091

Regionförvaltningsverket i Östra Finland:
Kirsi Laitinen, överinspektör, tfn 029 501 6821

fornamn.efternamn(at)avi.fi

 

25.11.2020 Uppdaterad länken till anvisningen på svenska.