Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Tillsynsmyndigheterna övervakar tillgången till vård

Tillsynsmyndigheterna övervakar tillgången till vård

26.9.2022 13:51 / Nyhet

Valvira och regionförvaltningsverken övervakar att tillgången till vård verkställs enligt lag. Om det uppdagas att den övervakade instansen inte följer lagen, överväger tillsynsmyndigheten påföljder. Under de senaste åren har coronapandemin belastat hälso- och sjukvården, och det viktigaste har varit att säkra den brådskande vården. I och med detta har det blivit svårare att få tillgång till icke-brådskande vård i många kommuner och sjukvårdsdistrikt. Tillsynsmyndigheterna har i denna extraordinära situation satt upp riktlinjer som säger att övervakningen av tiderna för att få tillgång till icke-brådskande vård inte får äventyra den brådskande vården. Man fortsätter att noggrant följa upp och övervaka hur situationen med tillgång till vård ser ut.

Tider för att få tillgång till vård fastställs i lag

Den maximala tiden för att få tillgång till icke-brådskande vård inom primärvården och den specialiserade sjukvården fastställs i hälso- och sjukvårdslagen. Om en kommun eller ett sjukvårdsdistrikt inte själv kan erbjuda vård inom den utsatta tiden måste den införskaffa tjänsten från annat håll. Kommunen eller sjukvårdsdistriktet ska med minst fyra månaders intervall publicera uppgifter om väntetiderna för att få tillgång till icke brådskande vård.

Den största delen av övervakningen bygger på egenkontroll – aktörerna har själva ett ansvar för att se till att verksamheten bedrivs enligt lagstiftning och myndigheternas anvisningar. Utöver egenkontroll görs myndighetstillsyn. För tillfället behandlar regionförvaltningsverken 361 tillsynsärenden inom primärvården och övervakningen av tillgång till icke-brådskande specialiserad sjukvård inom Valvira rör tio sjukvårdsdistrikt.

Mer information:

Helena Mönttinen, direktör, 0295 209 404
Kirsti Tolonen, gruppchef, 0295 209 215