Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Tillsynsmyndigheterna förbereder sig för social- och hälsovårdsreformen

Tillsynsmyndigheterna förbereder sig för social- och hälsovårdsreformen

14.12.2021 14:00 / Nyhet

Regionförvaltningsverken och Valvira har inlett projektet ”Hyvinvointialueiden valvonnan suunnittelu ja kehittäminen” (Planering och utveckling av tillsynen över välfärdsområdena), i vilket man förbereder sig på att verkställa de lagar som hänför sig till tillsynen över social- och hälsovården när välfärdsområdena inleder sin verksamhet. Välfärdsområdena kommer att ha en tillsynsuppgift som ingår i organiseringsansvaret. Tillsynsmyndigheterna förbereder sig på denna uppgift genom detta så kallade HVA-projekt. I början av 2023 överförs ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster och det tillhörande tillsynsansvaret från kommunerna till välfärdsområdena.

”Regionförvaltningsverkens och Valviras gemensamma utvecklingsarbete är viktigt. Med hjälp av projektet ökas myndighetstillsynens förutsägbarhet, riskbaserade karaktär, växelverkan och jämlikhet. I sista hand drar välfärdsområdena och invånarna i området nytta av projektet”, konstaterar Merja Ekqvist, överdirektör vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

”Bredare axlar ger välfärdsområdet bättre möjligheter än en enskild kommun att fördela resurser till genomförande av tillsynsuppgiften och kompetens.  Med projektet vill man främja växelverkan mellan tillsynsmyndigheterna och välfärdsområdena och stödja välfärdsområdena att lyckas i sin egen tillsynsuppgift”, säger Markus Henriksson, överdirektör vid Valvira.

Egenkontroll är centralt för välfärdsområdenas ansvar i den kommande övervakningen av tjänsterna. Egenkontrollen gäller utöver tillsynen över den egna verksamheten även tillsynen över de privata serviceproducenter och deras underleverantörer, vilket ingår i välfärdsområdets organiseringsansvar.

Tillsynsmyndigheterna övervakar organiseringsansvaret

Myndighetstillsynen har till uppgift att genom tillsyn och styrning säkerställa att välfärdsområdenas organiseringsansvar, klienternas och patienternas rättigheter samt tjänsternas säkerhet och kvalitet tillgodoses på det sätt som förutsätts i lagstiftningen. Under tillsynsmyndigheternas projekt som nu inletts fastställer och beskriver regionförvaltningsverken och Valvira hur tillsynsmyndigheterna övervakar att organiseringsansvaret fullföljs och att de social- och hälsovårdstjänster som omfattas av organiseringsansvaret är lagenliga och ger anvisningar om tillsynen.

Vid beredningen av social- och hälsovårdsreformen samarbetar tillsynsmyndigheterna nära med social- och hälsovårdsministeriets regionala beredare och de tillfälliga organen i välfärdsområdena. Samma gäller för projekt som utvecklar förvaltningen av tillsynsinformationen inom social- och hälsovården och informationssystemen.

Mer information:

Projektchef Leena Serpola-Kaivo-oja, tfn 0295 017 290, Regionförvaltningsverket i Södra Finland fornamn.efternamn@rfv.fi