Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Tillsynsmyndigheter utfärdar anvisning om karantän- och isoleringsrutiner vid boendeservice inom socialvården

Tillsynsmyndigheter utfärdar anvisning om karantän- och isoleringsrutiner vid boendeservice inom socialvården

22.4.2021 14:10 / Nyhet

Enligt tillsynsmyndigheternas observationer varierar karantän- och isoleringsrutiner enligt lagen om smittsamma sjukdomar vid enheter som tillhandahåller boendeservice inom socialvården. Valvira och regionförvaltningsmyndigheterna har utarbetat en anvisning till kommuner och serviceproducenter om de väsentligaste faktorerna som ska beaktas vid beslut om karantän och isolering.  Anvisningen påminner om att medborgarnas grundlagsenliga grundläggande fri- och rättigheter inte i onödan eller på ett lagstridigt sätt får begränsas och att gällande lagstiftning ska iakttas vid beslut om karantän och isolering. Med enheter som tillhandahåller boendeservice inom socialvården avses till exempel vårdhem och boendeenheter som tillhandahåller service för personer med funktionsnedsättning.

Läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar fattar beslut om karantän och isolering

Karantän eller isolering kräver ett beslut av en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar, men vid brådskande fall kan beslutet även fattas av någon annan legitimerad läkare inom den offentliga hälso- och sjukvården. Även hävning av karantän eller isolering förutsätter ett beslut som fattas av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar.

Det är genom beslut som fattats av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar möjligt att begränsa klientens rätt att träffa personer utanför karantäns- eller isoleringsplatsen, om det är nödvändigt för att förhindra spridningen av sjukdomen. Rättigheterna för klienten som isoleras eller är i karantän får dock inte inskränkas i onödan eller på ett lagstridigt sätt. Klienten har rätt att hålla kontakt med sina närstående på ett sådant sätt att andra inte utsätts för risk för smitta.

Det kan vara motiverat att låsa dörren till ett rum vid en enhet som tillhandahåller boendeservice inom socialvården där en person som ska hållas i karantän eller isolering bor, om det är nödvändigt för att förhindra att coronaviruset sprids. Endast den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar kan besluta att dörren ska låsas. Klienten måste dock ha möjlighet att få omedelbar kontakt med vårdpersonalen och vårdaren ska hålla uppsikt över denne så att omedelbar kontakt är möjlig. Klientens situation och klientsäkerheten kan även förutsätta att vårdaren ständigt befinner sig utanför dörren till karantän- eller isoleringsrummet eller i samma rum.

Syftet är att hindra spridningen av viruset

Syftet med karantän och isolering enligt lagen om smittsamma sjukdomar är att hindra coronaviruset från att spridas. Avsikten med karantän är att förhindra att en person som utsatts för viruset smittar andra. Beslut om karantän kan fattas även om det med fog misstänks att personen har utsatts för viruset. Isolering innebär att en person som insjuknat eller med fog misstänks ha insjuknat isoleras från friska personer.

Mer information:

Elina Uusitalo, överinspektör, Valvira, 0295 209 334
Oona Mölsä, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, 0295 016 592
Kirsi Laitinen, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Östra Finland, 0295 016 821
Pia Leikasto, jurist, 0295 018 033 (22. – 30.4.) och Katja Paakkola, länsläkare, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, 0295 018 093 (fr.o.m. 3.5.)
Päivi Ahvenus, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, 0295 018 575
Pasi Eskola, regionförvaltningsöverläkare, Regionförvaltningsverket i Norra Finland, 0295 017 500

Anvisningsbrev till kommunerna 8.4.2021: Isolering och karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar vid enheter som tillhandahåller boendeservice inom socialvården (pdf) (tillsvidare endast på finska)

Nyhet 22.1.2021: Kommunernas inspektionsbesök vid vårdhem viktiga även under pandemin (valvira.fi)

Nyhet 21.12.2020: Största delen av vårdhemmens seniorer har fått träffa sina närmaste säkert under pandemin (valvira.fi)

Anvisningsbrev till kommunerna 2.9.2020: Tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och förbyggande av smitta inom socialvården (pdf)

THLs nyhet 22.4.2021: THL on päivittänyt ikääntyneiden pitkäaikaishoitoa ja -hoivaa, vierailuja sekä kotihoitoa koskevia koronaohjeita (thl.fi)