Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Tillsynsåtgärder planeras för de vårdhem vars personaldimensionering inte är lagenlig

Tillsynsåtgärder planeras för de vårdhem vars personaldimensionering inte är lagenlig

15.2.2021 16:30 / Meddelande

Valvira och regionförvaltningsverken planerar tillsynsåtgärder för de vårdhem i vilka personaldimensionering inte överensstämmer med den i äldreomsorgslagen stadgade minimidimensioneringen av personal. Institutet för hälsa och välfärd gav den 10 februari ut resultaten av enkäten om personaldimensioneringen i vårdhem. Enligt enkätresultaten uppfylls inte de krav som ställs i äldreomsorgslagen i alla de vårdhem som svarat på enkäten. Tillsynsåtgärder riktas även på de vårdhem som enligt enkäten har andra brister i personaldimensioneringen eller otillräcklig personal för indirekta uppgifter.

Valvira betonar att kommunerna ska övervaka de privata och kommunala vårdhemmen på sitt område. Det primära ansvaret för att vidta tillsynsåtgärder vilar således på kommunerna.  Valvira och regionförvaltningsverken har stött kommunerna och tjänsteproducenterna med gott om handledning och rådgivning för att verkställa ändringarna enligt äldreomsorgslagen.

”Med tanke på all den handledning och rådgivning som de har fått är det förvånansvärt många vårdhem som underskrider dimensioneringen. Likaså finns det förvånansvärt många vårdhem som saknar tillräcklig personal för indirekta uppgifter. Flera vårdhem har berättat att tre procent av personalens arbete består av indirekta uppgifter. I äldreomsorgslagen föreskrivs inte om någon personaldimensionering för indirekt arbete men tjänsteproducenten ska enligt lagen ändå reservera och anvisa tillräckliga och skilda personalresurser för indirekta uppgifter, och det ska framgå av svaren vilken del av arbetet verkligen består av indirekt arbete”, konstaterar överinspektör Mervi Kolari.

Tillsynsmyndigheterna har utfärdat en separat föreskrift om direkt och indirekt arbete som avses i äldreomsorgslagen i oktober 2020.

Enligt Kolari ska vårdhemmen genom egenkontroll se till att deras verksamhet uppfyller de krav som ställs i lagen.

”I nästa uppföljning av personaldimensioneringen bör det inte längre finnas vårdhem som inte når upp till de krav som ställs i lagen”, betonar hon.

Mer information:

Överinspektör Merja Kolari, tfn 0295 209 341

Huvuddelen av enheterna med heldygnsomsorg för äldre uppfyller den lagstadgade dimensioneringen, sex procent uppfyller inte minimidimensioneringen (meddelande (på finska) av Institutet för hälsa och välfärd 10.2.2021)

Verkställandet av äldreomsorgslagen har stötts genom aktiv handledning och rådgivning (Valviras meddelande 4.1.2021)

Valvira förutsätter omedelbara lagenliga åtgärder för bättre äldreomsorg (Valviras meddelande 18.12.2020)

Mer information om föreskriften om direkt och indirekt arbete (valvira.fi)