Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Tillsynen över personaldimensioneringar enligt äldreomsorgslagen inleds

Tillsynen över personaldimensioneringar enligt äldreomsorgslagen inleds

7.9.2021 17:20 / Meddelande

Tillsynsmyndigheterna inleder åtgärder för tillsyn över de personaldimensioneringar som fastställs i äldreomsorgslagen. Enligt resultaten från en enkät som gjorts av Institutet för hälsa och välfärd underskrider fortfarande vart tionde vårdhem den personaldimensionering som fastställs i äldreomsorgslagen. Bland svaren på enkäten fanns även ett betydande antal bristfälliga svar och vårdhem som inte alls svarade på enkäten. Tillsynsmyndigheterna har efter att lagändringen trädde i kraft gett gott om tid samt mycket handledning och rådgivning till egenkontrollen för aktörer som producerar och ordnar service för äldre.

Tillsynsmyndigheterna framhäver vikten av att svara på enkäten, eftersom uppföljningsdatan används vid kontrollen av genomförandet av äldreomsorgslagen. Enkätresultaten används även för att säkerställa att klienterna på vårdhem och deras närstående får information om verkställandet av minimidimensioneringen av personal enligt lagen.

”Alla vårdhemsklienter förtjänar högkvalitativ individuell service och omsorg, vilket enligt resultaten från Institutet för hälsa och välfärds enkät inte verkställs vid för många verksamhetsenheter”, konstaterar jurist Reija Kauppi vid Valvira.

Mer information:

Jurist Reija Kauppi, 0295 209 429

Tillsynsåtgärder planeras till vårdhem där personaldimensioneringen inte är lagenlig (valvira.fi)

Valvira förutsätter omedelbara lagenliga åtgärder för bättre äldreomsorg (valvira.fi)

Institutet för hälsa och välfärds utredning: Antalet när- och sjukvårdare inom heldygnsomsorgen för äldre har inte ökat (på finska) (thl.fi)