Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Tillståndspliktig detaljhandel med tobaksprodukter och nikotinvätskor

Tillståndspliktig detaljhandel med tobaksprodukter och nikotinvätskor

22.9.2016 09:28

Valviras anvisning 13/2016

Tillståndspliktig detaljhandel med tobaksprodukter och nikotinvätskor (pdf)

Enligt 1 § i tobakslagen är syftet med lagen att användningen av tobaksprodukter och andra nikotinhaltiga produkter som innehåller för människor giftiga ämnen och orsakar beroende ska upphöra.

Tobaksprodukter och nikotinvätskor får säljas eller på annat sätt överlåtas i detaljhandel endast av en sådan näringsidkare som har ett detaljhandelstillstånd som beviljats av den kommun där försäljningsstället ligger. Detaljhandelstillstånd krävs också för att dessa produkter ska kunna köpas av en partiförsäljare för återförsäljning.

Denna anvisning är avsedd som guide och hjälpmedel för myndigheter som ansvarar för övervakningen av tobakslagen och näringsidkare som säljer tobaksprodukter och nikotinvätskor i sin näringsverksamhet när det gäller efterlevnaden och tillämpningen av bestämmelserna om detaljhandel. Den innehåller anvisningar för kommunala myndigheter om omständigheter som ska beaktas i behandlingen av ansökningar om detaljhandelstillstånd när det gäller att bedöma huruvida förutsättningarna för detaljhandelstillstånd uppfylls och övervaka detaljhandeln i olika situationer. Därtill inkluderar den anvisningar för näringsidkare som ska ansöka om detaljhandelstillstånd.

Anvisningen innehåller inga separata instruktioner om partihandel med tobaksprodukter och nikotinvätskor. Information om detta finns på Valviras webbplats. I denna anvisning behandlas emellertid delvis de bestämmelser i tobakslagen som ska beaktas också i partihandel med dessa produkter.