Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och förbyggande av smitta inom socialvården

Tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och förbyggande av smitta inom socialvården

3.9.2020 13:00 / uppdaterad 11.9.2020 15:16 / Nyhet

Valvira har i samarbete med regionförvaltningsverken utarbetat en anvisning till kommunerna med påminnelse till kommuner och serviceproducenter om att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter inte ska begränsas onödigtvis eller på ett lagstridigt sätt. Trots att förebyggande av smitta i rådande COVID-19-situation är av högsta prioritet ska gällande lagstiftning iakttas i fråga om begränsningar.

Tillsynsmyndigheterna har blivit kontaktade i frågor som gällt ändamålsenligheten av begränsade kontakter och rörelsefrihet under COVID-19-tiden för klienter som är bosatta i socialvårdens boendeenheter med vård och omsorg dygnet runt.

Genom denna anvisning vill tillsynsmyndigheterna fästa kommunernas och tjänsteproducenternas uppmärksamhet vid att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter inte får begränsas onödigtvis eller lagstridigt sätt.

Beslut om begränsning av de grundläggande fri- och rättigheterna på grund av smittsam sjukdom fattas alltid av den ansvariga läkaren för smittsamma sjukdomar

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar får endast den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar besluta att en klient ska hållas i karantän, om personen misstänks ha utsatts för COVID-19-infektion eller isolera en klient som konstateras ha insjuknat i COVID-19-infektion. Begränsningar som orsakas av beslut om karantän eller isolering på basis av smittsam sjukdom kan inte på enhetens initiativ utvidgas till att gälla samtliga klienter vid enheten.

I boendeenheter inom äldreomsorgen bör man komma ihåg att möten och besök för klienter och deras anhöriga inte kategoriskt kan förbjudas och klientens frånvaro från enheten förhindras utan lagstadgad orsak, om klienten inte har isolerats eller placerats i karantän med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

I tjänster för rehabiliteringsklienter inom mentalvården och missbrukarvården finns det ingen särskild reglering för pandemi-/epidemilägen. I boendetjänster ska samma anvisningar följas som för boendetjänster för äldre.

Barn som placerats i vård utom hemmet under COVID-19-läget rör sig inom placeringsenhetens område och utanför området på samma sätt som andra barn rör sig under sin vardag.

Funktionshindrade personers vistelser utanför boendeenheten kan inte begränsas på annat sätt än genom beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar eller när förutsättningarna för begränsning enligt specialomsorgslagen uppfylls.

Även en del klienter inom specialomsorgerna kan tillhöra riskgrupper för COVID-19-sjukdomen, och därför ska man för att säkerställa klientsäkerheten både under besök och utevistelse sörja för tillbörliga skyddsåtgärder och säkerhetsavstånd på samma sätt som inom äldreomsorgen.

Den ansvariga personen ska säkerställa att anvisningar iakttas

Verksamhetsenheternas ansvariga personer ska se till att denna anvisning genomgås med den personal som utför klientarbete. Kommuner och privata serviceproducenter ska med de medel som egenkontrollen erbjuder säkerställa att anvisningen iakttas vid samtliga verksamhetsenheter. Kommuner ska övervaka att anvisningen iakttas både i deras egna enheter och i privata producenters enheter som anlitas som köpta tjänster.

Kommuner och privata producenter av socialservice ska se till att socialvårdstjänster i alla förhållanden ordnas och tillhandahålls enligt klienternas servicebehov. Man bör göra sig beredd på att det epidemiologiska läget eventuellt kan förvärras och se till att klienternas grundläggande fri- och rättigheter respekteras och att deras rättsskydd inte äventyras medan smittspridningen förhindras.

Läs mer:

Tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och förbyggande av smitta inom socialvården (pdf)

Vanhuksiin kohdistuvat rajoitukset koronaepidemian aikana (oikeusasiamies.fi) (på finska)
(Begränsningar som inriktats på äldre under coronapandemin)

Riksdagens biträdande justitieombudsman har i sitt avgörande 18.6.2020 (EOAK/3232/2020) bedömt särskilt de rättsliga grunderna för begränsning av äldre personers rättigheter under coronapandemin.

Vanhusten yhdenvertainen kohtelu koronavirusepidemian aikana (oikeusasiamies.fi) (på finska)
(Likvärdig behandling av äldre personer under coronaviruspandemin)

Lähiomaisen hautajaisiin pääsyn epääminen poikkeusolojen takia (oikeusasiamies.fi) (på finska)
(Nekande av tillträde till närståendes begravning p.g.a. undantagsförhållanden)

Mer information:

Elina Uusitalo, överinspektör, tfn 0295 209 334
Reija Kauppi, jurist, tfn 0295 209 429

fornamn.efternamn@valvira.fi

Mer information på Regionförvaltningsverket i Södra Finland ges av:

Päivi Vainio, överinspektör för socialvården, tfn 029 501 6000
Sari Luukko, överinspektör för socialvården, tfn 029 501 6000
Sari Husa, ledande överinspektör för socialvården, tfn 029 501 6000
Jaana Jokiniitty, överinspektör för socialvården, tfn 029 501 6000

Mer information på Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ges av:

Paula Mäkiharju-Brander, överinspektör för socialvården, tfn 0295 018 525
Miia Kaartinen, regionförvaltningsöverläkare, tfn 0295 018 091
Laura Blåfield, regionförvaltningsöverläkare, tfn 0295 018 587

Mer information på Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland ges av:

Sini Virtanen, överinspektör för socialvården, tfn. 0295 018 017

Mer information på Regionförvaltningsverket i Östra Finland ges av:

Taija Liukkonen, överinspektör, tfn 029 501 6911

Mer information på Regionförvaltningsverket i Norra Finland ges av:

Mirka Mäkipää, överinspektör för socialvården, tfn 0295 017 021

Mer information på Regionförvaltningsverket i Lappland ges av:

Marjut Eskelinen, överinspektör för socialvården, tfn 0295 017 378

fornamn.efternamn@rfv.fi

11.9.2020 Uppdaterade länkarna till avgöranden av riksdagens justitieombudsman.