Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Tillämpning av lagstiftningen om privat social- och hälsovård på social- och hälsovårdstjänster som produceras av privata utbildningsanordnare

Tillämpning av lagstiftningen om privat social- och hälsovård på social- och hälsovårdstjänster som produceras av privata utbildningsanordnare

14.4.2015 12:45

Valviras anvisning 1/2015

Tillämpning av lagstiftningen om privat social- och hälsovård på social- och hälsovårdstjänster som produceras av privata utbildningsanordnare

Anvisningen gäller tillämpning av lagstiftningen om privat social- och hälsovård på sådana social- och hälsovårdstjänster som tillhandahålls av privata utbildningsanordnare. Närmast är det fråga om psykolog- och kuratorstjänster samt social- och hälsovårdstjänster som produceras av specialläroanstalter.

Denna anvisning tillämpas på psykologtjänster som produceras av sådana utbildningsanordnare som avses i lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) till den del en psykolog i egenskap av yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården tillhandahåller sådan hälso- och sjukvård som avses i lagen om patientens ställning och rättigheter. På motsvarande sätt tillämpas anvisningen på kuratorstjänster som produceras av utbildningsanordnare till den del det är fråga om sådan socialservice som avses i lagen om privat socialservice.

Anvisningen har uppgjorts i första hand för myndigheter som behandlar tillstånds- och anmälningsärenden med anknytning till privata social- och hälsovårdstjänster (regionförvaltningsverken och Valvira), men anvisningen innehåller nyttig information också för privata utbildningsanordnare samt kommuner där sådana läroanstalter finns.