Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Tidsfristerna för barnskydd har överskridits i Norra Österbotten

Tidsfristerna för barnskydd har överskridits i Norra Österbotten

10.12.2018 11:43 / Nyhet

Institutet för hälsa och välfärd (THL) samlar in uppgifter från kommuner, samkommuner och samarbetsområden om iakttagandet av de tidsfrister som anges i barnskyddslagen. De senaste uppgifterna är från tiden mellan oktober 2017 och mars 2018. Av uppgifterna framgår att tidsfristerna har överskridits i landskapet Norra Österbotten i åtta kommuner, samkommuner för social- och hälsovården eller samarbetsområden. I landskapet Kajanaland förekom det inga tillsynskrävande överskridningar av tidsfristerna.

I Uleåborgs stad och i Kempele har tidsfristerna för barnskydd överskridits upprepade gånger och de övervakas av Valvira. Regionförvaltningsverket i Norra Finland har tagit sex kommuner under tillsyn på grund av att tidsfristerna överskridits, visserligen inte i betydande mån. Endast en av kommunerna har tidigare varit föremål för regionförvaltningsverkets tillsyn över tidsfristerna. Av de sex kommuner som varit under tillsyn har två fått ett påpekande av regionförvaltningsverket om att tjänsterna ska så att tidsfristen enligt 26 § i barnskyddslagen iakttas.

– Enligt lagen ska utredningen av ett inlett barnskyddsärende påbörjas inom sju dagar. I lagen föreskrivs det också att bedömningen av barnskyddsbehovet ska bli klar senast tre månader från det att ärendet inleddes. De tidsfrister som anges i lagen är ovillkorliga. Kommunerna sände in en utredning till regionförvaltningsverket om de åtgärder som de tänker vidta för att förbättra situationen och för att tidsfristerna ska uppfylla bestämmelserna i barnskyddslagen. Uppföljningen av de lagstadgade tidsfristerna inom barnskyddet fortsätter år 2019, säger överinspektören för socialvården Saku Vaskivuo från Regionförvaltningsverket i Norra Finland.

Tillsynen över tidsfristerna enligt barnskyddslagen är ett gemensamt tillsynsobjekt för regionförvaltningsverket och Valvira och ingår i det riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården för åren 2016−2019. Ovannämnda tillsynsmyndigheter har under pågående tillsynsprogramperiod målmedvetet överfört tyngdpunkten för tillsynen från reaktiv efterhandstillsyn till att främja, stödja och säkerställa tjänsteproducenternas egenkontroll. Utgående från skriftliga rapporter utförs en prövning av påföljderna enligt en enhetlig praxis i sådana kommuner där tidsfristerna har överskridits upprepade gånger och där deras antal antingen procentuellt eller i absoluta tal är stort. Regionförvaltningsverket och Valvira gör styrnings- och utvärderingsbesök till de kommuner där tidsfristerna kontinuerligt har överskridits.

Aktiv kommunikation bedrivs om verkställigheten av tillsynsprogrammet. Man kan följa upp tillsynen i det sociala mediet under hashtag #sotevalo2018 samt på Valviras och regionförvaltningsverkets webbplats.

Tillsynen över barnskyddets placering utom hemmet är ett specialobjekt för tillsyn år 2019

Medborgare och enheter för vård utom hemmet har ett flertal gånger kontaktat Regionförvaltningsverket i Norra Finland och enheter för vård utom hemmet efter det att ärenden som gällt placering utom hemmet under senare tid allt oftare behandlats i offentligheten. – Vi har gett allmän vägledning och rådgivning om hur barn som placerats utom hemmet ska vårdas. Vi har också gett råd om begränsningsåtgärder och uppfostringsmetoder, berättar Vaskivuo.

År 2019 blir tillsynen över vård av barn utom hemmet ett av insatsområdena för regionförvaltningsverket.
 – År 2019 kommer vi också att ordna ett regionalt arbetsmöte om vård utom hemmet som riktas till anställda vid barnskyddets enheter för vård utom hemmet och till kommunala socialarbetare som arbetar med dessa ärenden. Tidpunkten för arbetsmötet kommer att preciseras efter årsskiftet, säger Vaskivuo.

Läs mer: Riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården för åren 2016–2019

Mer information:

Saku Vaskivuo
överinspektör för socialvården
Regionförvaltningsverket i Norra Finland
tfn 02905017587
fornamn.efternamn@avi.fi

Marita Raassina
överinspektör
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
tfn 0295209333
fornamn.efternamn@valvira.fi
Ärenden som gäller Uleåborg och Kempele