Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Styrnings- och tillsynsuppgifter som gäller hälsoteknik föreslås bli överförda från Valvira till Fimea

Styrnings- och tillsynsuppgifter som gäller hälsoteknik föreslås bli överförda från Valvira till Fimea

16.5.2019 13:18 / Nyhet

Ett lagutkast vars syfte är att omorganisera styrnings- och tillsynsuppgifter som gäller hälsoteknik har sänts på remiss av social- och hälsovårdsministeriet. Det viktigaste förslaget i lagutkastet är att tillsyns- och styrningsuppgifter som gäller produkter och utrustning för hälso- och sjukvård ska överföras från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea). Genom överföringen eftersträvas att sakkunskap inom hälsoteknikens område och om kvalitet och säkerhet hos produkter avsedda för användning inom vården ska koncentreras och att detta ska ge synergieffekter.

Utkastet till regeringsproposition är på remiss fram till den 25 juni.

Läs social- och hälsovårdsministeriets nyhet (stm.fi)

Ytterligare information

Merituuli Mähkä, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 575
Liisa Holopainen, regeringssekreterare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 593