Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Studerande inom läroavtalsutbildning kan under vissa förutsättningar räknas med i personaldimensioneringen

Studerande inom läroavtalsutbildning kan under vissa förutsättningar räknas med i personaldimensioneringen

8.7.2021 11:00 / Nyhet

En studerande inom läroavtalsutbildning som studerar till närvårdare kan räknas in i personaldimensioneringen för det direkta klientarbetet som definieras i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre. Detta förutsätter dock att den studerande har ett arbetsavtal med verksamhetsenheten och tillräcklig kompetens förvärvad genom studier. Arbetsgivarens uppgift är att i enlighet med lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre bedöma när den studerande inom läroavtalsutbildning har en tillräcklig kompetens inom vård- och omsorgsarbete för att hen ska kunna räknas med i personaldimensioneringen. Kompetensen ska bedömas i förhållande till examensgrunderna, den kompetens som lagstiftningen om yrkesutbildade personer förutsätter samt kompetensbehoven på arbetsplatsen. Ansvaret för bedömningen av att den studerande har tillräcklig kompetens ligger alltid hos arbetsgivaren. Att låta en studerande jobba ensam i arbetsskift strider mot lagen.

Städning, tvättservice och matförsörjning eller andra indirekta arbetsuppgifter som läroavtalsstuderande utför vid sidan om det timantal som studierna kräver räknas in i det indirekta arbetet.

Tillsynsmyndigheterna använder dessa anvisningar som grund vid tillsynen av den lagstadgade personaldimensioneringen.

Minimidimensioneringen av personal på serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre regleras i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (finlex.fi). Lagen förutsätter att en verksamhetsenhet ska ha personal som till antal, utbildning och uppgiftsstruktur motsvarar antalet äldre personer som tillhandahålls service av verksamhetsenheten och det servicebehov deras funktionsförmåga medför, och som garanterar dem en högkvalitativ service.

Mer information:
Överinspektör Elina Uusitalo, Valvira, 0295 209 334
Överinspektör för socialvården Leila Eklöv, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, 0295 016 164
Chef för socialvårdsenheten Kirsi Laitinen, Regionförvaltningsverket i Östra Finland, 0295 016 821
Överinspektör för socialvården Merja Isoaho, Regionförvaltningsverket i Lappland, 0295 017 047
Ledande överinspektör för socialvården Nina Siro-Södergård, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, 0295 018 114
Överinspektör för socialvården Anita Paavola, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, 0295 018 841
Överinspektör för socialvården Päivi Räinä, Regionförvaltningsverket i Norra Finland, 0295 017 024

Anvisning om beaktande av arbetstiden för studerande till närvårdare inom läroavtalsutbildning vid serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre (pdf) (valvira.fi)

Tillsynsmyndigheternas anvisning om indirekt och direkt arbete (valvira.fi) (på finska)