Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Statsrådet har utsett en adoptionsnämnd för mandatperioden 1.7.2017–30.6.2022

Statsrådet har utsett en adoptionsnämnd för mandatperioden 1.7.2017–30.6.2022

16.6.2017 14:38 / Nyhet

Statsrådet har utsett en adoptionsnämnd för mandatperioden 1.7.2017 - 30.6.2022. Adoptionsnämnden fungerar som en särskild sakkunnig-, tillstånds- och tillsynsmyndighet i adoptionsärenden och fungerar vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Adoptionsnämnden är också en sådan centralmyndighet som avses i artikel 6 stycke 1 i Haagkonventionen om internationella adoptioner samt en sådan nationell myndighet som avses i artikel 15 i den i Strasbourg den 27 november 2008 ingångna europeiska konventionen om adoption av barn (Europarådskonventionen). Enligt adoptionslagen utövas den allmänna planeringen och ledningen av samt tillsynen över adoptionsrådgivningen och den internationella adoptionstjänsten av social- och hälsovårdsministeriet.

Statsrådet har utsett socialrådet, juris magister Merja Vuori till adoptionsnämndens ordförande och jurist, juris magister Riitta Husso till viceordförande. Båda är tjänstemän hos Valvira.

Adoptionsnämnden har en sektion för internationella ärenden och en sektion för adoptionstillstånd samt plenum i vilka ordförande är nämndens ordförande eller vice ordförande.

Uppgifter för sektionen för internationella ärenden är

 • samla in och uppdatera uppgifter om främmande staters lagstiftning och praxis i fråga om adoption och internationell adoptionstjänst samt på begäran lämna myndigheter och adoptionstjänstorgan uppgifter om detta
 • följa hur Haagkonventionen iakttas i Finland och vid behov vidta åtgärder för dess iakttagande
 • samarbeta med centralmyndigheterna eller organ som sköter en centralmyndighets uppgifter i de stater som är part i Haagkonventionen, i syfte att uppnå de mål som uppställts i konventionen och för utbyte av de upplysningar som avses i konventionen
 • samarbeta med de nationella myndigheter som utsetts av de stater som är part i den i Strasbourg den 27 november 2008 ingångna konventionen om adoption av barn, i syfte att utbyta de upplysningar som avses i konventionen
 • bevilja tillstånd till tillhandahållande av internationell adoptionstjänst och återkalla beviljade tillstånd
 • bevilja tillstånd för finska adoptionstjänstorgan att samarbeta med utländska adoptionstjänstorgan och återkalla beviljade tillstånd
 • utöva tillsyn över adoptionstjänstorganens verksamhet och deras samarbete med utländska adoptionstjänstorgan
 • lämna de utredningar som avses i 78 § i adoptionslagen och avge de utlåtanden som avses i 79 § i den lagen
 • ge ett sådant samtycke som avses i artikel 17 punkt c i Haagkonventionen samt ett sådant intyg som avses i 8 § i denna förordning i de fall då adoptionstjänstorgan saknas
 • sköta de uppgifter som enligt Haagkonventionen ska skötas av en centralmyndighet och som inte i lag eller genom förordning av statsrådet har anförtrotts något annat organ.

Sektionen för adoptionstillstånd behandlar ärenden som gäller

 • beviljande av adoptionstillstånd, ändring av villkoren för ett tillstånd, förlängning av ett tillstånds giltighetstid och återkallande av tillstånd samt
 • anmälningar om ändringar i adoptionssökandens förhållanden.

Adoptionsnämndens plenum har till uppgift att

 • följa utvecklingen i adoptionsnärenden
 • vid behov ta initiativ i frågor som gäller adoption.

Läs mer:
Statsrådets beslut att utse en adoptionsnämnd för mandatperioden 1.7.2017–30.6.2022 (på finska)

Mer information:

Merja Vuori, socialråd, adoptionsnämndens ordförande
tfn 0295 209 623

fornamn.efternamn(at)valvira.fi