Människor på trappan.
Aktuellt

Innehållspresentatör

null Sprit och industrialkohol – vad förändrades 1.3.2018?

Sprit och industrialkohol – vad förändrades 1.3.2018?

14.3.2018 10:16 / Nyhet

Den nya alkohollagen innebär inga förändringar i tillståndsplikten för sprit, dvs. etanol. För att importera, införa, tillverka, bedriva partihandel med och använda sprit behövs även i fortsättningen Valviras tillstånd.

I och med den nya lagen försvann användningstillstånd för lindrigt denaturerad etanol liksom partihandelstillstånd för alkoholpreparat den 1 mars 2018. Valvira skickar tillståndshavarna ett brev om att tillståndet upphör under mars.

Import-, tillverknings- och partihandelstillstånd för sprit kräver plan för egenkontroll

Det är tillåtet att importera, införa, tillverka, bedriva partihandel med och använda sprit endast om Valvira har beviljat tillstånd för verksamheten. De tillstånd som har beviljats under tiden med den gamla lagen gäller fortfarande.  

I enlighet med den nya alkohollagen är en förutsättning för att erhålla import-, tillverknings- och partihandelstillstånd för sprit att man har en plan för egenkontroll som ska innehålla en beskrivning av vilka riskerna är för de negativa effekter som avses i 1 § i alkohollagen, hur det övervakas att lagen iakttas, hur de risker som är förknippade med kritiska situationer hanteras och hur upptäckta brister åtgärdas. Närmare bestämmelser om planen för egenkontroll finns i social- och hälsovårdsministeriets förordning (158/2018) och Valvira kommer att uppdatera anvisningarna om egenkontroll under mars.

De som har gällande tillstånd ska utarbeta en skriftlig plan för egenkontroll för att säkerställa att verksamheten är lagenlig samt iaktta den och föra bok över genomförandet. Planen ska hållas uppdaterad.

Användningstillstånd för sprit beviljas från den 1 mars 2018 en sökande som vid sådan tillverkning eller kvalitetssäkring av produkter som sker inom näringsverksamhet har ett motiverat behov att använda sprit.

Lindrigt denaturerad sprit

Denaturering av sprit är tillåtet för en aktör som har tillstånd att hantera sprit. Detta betyder import, införsel, tillverkning och användning av samt partihandel med sprit. Om lindrigt denaturerad sprit säljs vidare, ska försäljningsanmälan om verksamheten göras till Valvira.

Lindrigt denaturerad etanol får säljas endast i tillverknings- eller rengöringssyfte inom näringsverksamhet. Lindrigt denaturerad sprit får inte tillverkas, importeras, införas eller säljas i förtäringssyfte och den får inte säljas till konsumenter i detaljhandeln. Försäljaren ska också föra bok över köparna och det ändamål som spriten ska användas för. Bestämmelser om försäljningsrapporteringen utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet och rapporteringen ska ske en gång om året. Valvira meddelar närmare anvisningar om rapporteringen under våren.

Bestämmelser om denatureringsämnen som används vid tillverkning av lindrigt denaturerad etanol ingår i social- och hälsovårdsministeriets beslut om denatureringsämnen som används vid tillverkningen av lindrigt denaturerad etanol (892/1995, ändrat 162/2002). Den förordningen gäller fortfarande, men den kommer att revideras före den 1 mars 2019.

Lindrigt denaturerat alkoholpreparat

Lindrigt denaturerade alkoholpreparat får säljas till konsumenter endast för tvätt- och rengöringsändamål och annan teknisk användning. De får inte tillverkas, importeras, införas eller säljas i förtäringssyfte. Om lindrigt denaturerade alkoholpreparat säljs på ett sådant sätt att det finns grundad anledning att befara att ämnena används i berusningssyfte, får Valvira meddela ytterligare krav i fråga om denatureringen.

Alkoholpreparat som används som livsmedel eller kosttillskott

Huvudregeln är att alkoholpreparat inte får tillverkas, importeras, införas eller säljas i förtäringssyfte. Detta gäller dock inte alkoholpreparat som används som livsmedel eller kosttillskott. Den som tillverkar, importerar, för in eller säljer ett sådant alkoholpreparat får inte befrämja eller framställa att ämnet används i berusningssyfte.

Fasta preparat som innehåller alkohol såsom glass och choklad

Fasta alkoholpreparat som innehåller högst 2,8 viktprocent etylalkohol, till exempel chokladkonfekt och glass, får säljas fritt. Detaljhandel med samt servering och marknadsföring av starkare produkter än så berörs av alkohollagens bestämmelser om alkoholdrycker, såsom åldersgränser.

Detaljhandel med och servering av alkoholdrycker som innehåller mera än 2,8 volymprocent förutsätter tillstånd och detaljhandel med alkoholdrycker som innehåller mera än 5,5 volymprocent omfattas av alkoholbolagets ensamrätt. Vid tillämpning av alkohollagen betraktas som ett preparats alkoholhalt i volymprocent dess alkoholhalt i viktprocent.

Anvisningar om försäljning och placering av alkoholpreparat som förutsätter detaljhandelstillstånd bereds som bäst.

Mer information

Eeva Saari, enhetschef
tfn 0295 209 515
fornamn.efternamn(at)valvira.fi