Innehållspresentatör

null Socialvårdens yrkespersonslag har varit i kraft i två år – hur är läget?

Socialvårdens yrkespersonslag har varit i kraft i två år – hur är läget?

4.6.2018 10:49 / Nyhet

Valvira ordnade i maj utbildningar med samma innehåll i Helsingfors och Uleåborg om tillsynen över yrkesutbildade personer inom socialvården. Utbildningen var den första i sitt slag som behandlade tillämpningen av den nya lagen ur tillsynsperspektiv. Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården trädde kraft i mars 2016 och genom den överfördes yrkesutbildade personer inom socialvården att omfattas av myndighetstillsyn på samma sätt som yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Under utbildningsdagen i Helsingfors framhöll överdirektör Markus Henriksson i sitt inledningsanförande, att socialvården genom den nya lagen har fått välförtjänad respekt och yrkespersonerna en ny rättslig ställning. I och med att yrkesutbildade inom socialvården nu får legitimation eller rätt att använda skyddad yrkesbeteckning omfattas deras yrkesutövning av myndighetstillsyn. Fram till mitten av maj har över 53 000 personer fått sin legitimation eller rätt att använda skyddad yrkesbeteckning registrerade i Suosikki. Antalet legitimerade socionomer är cirka 26 000 och socialarbetare 6 500. Antalet närvårdare med skyddad yrkesbeteckning i registret är cirka 17 500. Ledande juristen Sanna Hyttinen påminde i sitt anförande om att övergångsbestämmelsen som gäller ansökan om att bli införd i registret upphör att gälla 30.6.2018.

I praktiken är syftet med lagen att främja klientsäkerheten och socialvårdsklienters rätt till socialvård av god kvalitet och till gott bemötande. Syftet uppnås bäst genom att de yrkesutbildade personernas kompetens säkerställs och tillsynen över deras yrkesutövning ordnas samt genom att man främjar samarbetet mellan de yrkesutbildade personerna och bildar en ändamålsenlig uppgiftsstruktur.

Henriksson påpekade i sitt anförande att egenkontrollen även inom socialvården alltid står i främsta rummet, och myndighetstillsynen griper in i situationer där egenkontrollen av en eller annan orsak inte räcker till. Direktör Esa Koukkari tog i sitt anförande upp några av de mest förekommande fenomenen i tillsynen över yrkesutbildade personer. Den största yrkeskategorin i tillsynsfallen är närvårdare, som visserligen vid sidan av socionomerna är den andra stora kategorin yrkesutbildade som omfattas av tillsynen över socialvården. Den vanligaste orsaken till att ett tillsynsärende hade inletts var illabehandling, och statistiken toppas av äldreomsorgen där antalet fall har varit stort i relation till andra vårdbranscher.

Utbildningsdagen Tillsyn över yrkesutbildade personer inom socialvården presenterade både Valviras och regionförvaltningsverkens tillsynsprocesser och arbetsfördelningen mellan dem, samt arbetstagarnas och arbetsgivarnas skyldigheter. Under dagen diskuterades även reformen av socialvårdens uppgiftsstruktur. Socialrådet Juha Luomala från social- och hälsovårdsministeriet presenterade landskapens möjligheter att svara upp mot de utmaningar som ställs av reformen. Därtill presenterades den riksomfattande utredningen om personal- och uppgiftsstrukturen inom socialvården, och kommunförbundet framförde sin åsikt om personalstrukturen. Enhetschef Eine Heikkinen, som fungerade som ordförande under utbildningsdagen konstaterar att socialvårdens yrkespersonslag har uppfyllt ett tydligt behov och bidragit till att höja klientsäkerheten.

Läs mer:
Program och inlägg vid utbildningen (på finska)

Mer information:
Elina Uusitalo, Överinspektör
tfn
0295209334
fornamn.efternamn@valvira.fi