Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Socialvårdens personal har skyldighet att anmäla missförhållanden

Socialvårdens personal har skyldighet att anmäla missförhållanden

14.6.2016 10:54 / Nyhet

Personer som ingår i socialvårdens personal har sedan 1.1.2016 haft s.k. anmälningsskyldighet: en yrkesutbildad person inom socialvården ska utan dröjsmål meddela den person som ansvarar för verksamheten om han eller hon vid skötseln av sina uppgifter lägger märke till ett missförhållande eller en uppenbar risk för ett missförhållande vid tillhandahållandet av socialvård för klienten. Anmälningsskyldighetens syfte är att missförhållanden i klientarbetet och risken för sådana snabbt kommer till kännedom och ett ingripande kan göras i tid. Syftet är framför allt att säkerställa god vård och omsorg för klienter som befinner sig i en särskilt sårbar ställning. Anmälningsskyldigheten gäller både offentliga och privata aktörer.

Med missförhållande avses t.ex. brister i klientsäkerheten, illabehandling av klienter och åtgärder i verksamhetskulturen som är skadliga för klienterna (t.ex. att det i vårdpraxisen ingår begränsningar i personens grundläggande rättigheter). Även en uppenbar risk för ett missförhållande ska anmälas. Med illabehandling avses fysisk, psykisk, sexuell eller kemisk, dvs. med läkemedel orsakad, illabehandling. Illabehandling av äldre innefattar även dåligt eller oetiskt bemötande, försummelse av vård och hjälp samt bemötande som kränker en äldre persons människovärde.

Missförhållanden ska kunna anmälas utan rädsla för påföljder

Genom ändringen av socialvårdslagen som trädde i kraft i början av året vill man säkerställa att socialvårdens personal informerar om missförhållanden och risker för sådana, som de lagt märke till eller på annat sätt fått kännedom om. De anställdas rättsskydd får inte äventyras av att de gjort en anmälan, och personen som gjort anmälan får inte bli föremål för negativa motåtgärder. Tidigare har personalen kunnat låta bli att anmäla missförhållanden för att de varit rädda för att det påverkar deras ställning på arbetsplatsen.

Anmälan om missförhållande eller risk för sådant kan göras trots sekretessbestämmelserna. Den person som tar emot anmälan ska anmäla ärendet till den ledande tjänsteinnehavaren inom kommunens socialvård. Om missförhållandet eller risken för ett uppenbart missförhållande inte åtgärdas omedelbart, ska den som gjorde anmälan underrätta regionförvaltningsverket om ärendet.

Anvisningar om förfaringssätt för anmälningsskyldighet ska ingå i egenkontrollplanen

Kommunen och en privat serviceproducent ska informera sin personal om anmälningsskyldigheten och hur den tillämpas. Anvisningar om förfaringssätten vid tillämpningen av anmälningsskyldigheten ska ingå i verksamhetsenhetens plan för egenkontroll. Syftet är att engagera arbetsgivaren i att använda de anställdas anmälningsskyldighet som en del av egenkontrollen och även att utnyttja den när verksamheten utvecklas. I egenkontrollplanen bör preciseras på vilket sätt personalen har instruerats om anmälningsskyldigheten.

Valviras enkät som genomfördes för att utreda illabehandling av äldre har visat, att personalen fortfarande har bristfälliga kunskaper om anmälningsskyldigheten. Endast en dryg tredjedel (36 %) av respondenterna meddelade att anmälningsskyldigheten hade diskuterats på deras arbetsplats. Närmare hälften (43 %) kunde inte säga eller visste inte vad anmälningsskyldigheten handlade om. Det är därför viktigt att man inom socialvårdens verksamhetsenheter diskuterar anmälningsskyldigheten och införlivar anvisningarna om förfaringssätten kring den till en del av enhetens plan för egenkontroll.

Läs mer:

Att ingripa i och förebygga illabehandling (7.6.2016)

Illabehandling av äldre har många former – en öppen atmosfär på arbetsplatsen gör det lättare att ingripa (27.5.2016)

93 % av dem som besvarade Valviras enkät hade observerat illabehandling av äldre – även brister i egenkontroll och anmälningsplikt uppdagades (24.5.2016)

Mer information:

Elina Uusitalo, överinspektör
tfn 0295 209 334
@elinauusitalo1
fornamn.efternamn(at)valvira.fi