Människor på trappan.
Aktuellt

Innehållspresentatör

null Social- och hälsovårdsjouren vid Essote integrerar den specialiserade sjukvårdens, primärvårdens och socialvårdens tjänster

Social- och hälsovårdsjouren vid Essote integrerar den specialiserade sjukvårdens, primärvårdens och socialvårdens tjänster

8.12.2017 09:03 / Nyhet

Valvira och Regionförvaltningsverket i Östra Finland gjorde i maj 2017 ett styrnings- och utvärderingsbesök till samjouren med flera aktörer i S:t Michel, som tillhör samkommunen för social- och hälsotjänster i Södra Savolax (Essote). Under styrnings- och utvärderingsbesöket utvärderades organiseringen av enhetens verksamhet, klient- och patientsäkerheten samt verksamhetspraxis.

Samjouren har aktivt utvecklats

Samkommunen Essotes samjour för social- och hälsotjänster med flera aktörer fungerar, med undantag av mun- och tandvården, som en sådan verklig samjour som avses i jourförordningen, där tjänsterna tillhandahålls under en och samma ledning. Jouren med flera aktörer innefattar mentalvårds- och missbrukartjänster med låg tröskel samt socialjour och krisjour, och den verkar fungera mycket bra. Även den äldre befolkningens särskilda behov har i mån av möjlighet beaktats, och man har lyckats bra med att identifiera utvecklingsbehoven.

Vid verksamhetsenheten bör särskild uppmärksamhet fästas vid en vidareutveckling av jourens telefontjänster. Essote har heller inte ännu färdigställt en skriftlig beskrivning av den yrkesövergripande helheten som redan är i bruk. En mer preciserad beskrivning av jouren med flera aktörer bör färdigställas så snabbt som möjligt och den bör särskilt fokusera på samarbetet och de gemensamma processerna för social- och hälsovårdsjouren. En beskrivning underlättar planeringen av verksamheten och främjar det yrkesövergripande samarbetet.

Beredskap för situationer av hög belastning

Antalet jourpatienter på Essote har ökat, bl.a. på grund av den dåliga läkarsituationen inom primärvården på området. Jouren fungerar tills vidare i ersättande lokaler, vilket för sin del försvårar den normala verksamheten. Man är medveten om utmaningarna, och verksamhetsenheten har bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete för att höja beredskapen för belastningssituationer: en rusningsmätare har utvecklats för patienterna, och likaså för att följa upp graden av belastning hos personalen. Det finns en modell för situationsdata som anger olika grader av belastning vid enheten. Mer vårdpersonal har anställts, och tidsbestämda vikarier har fått ordinarie anställning. Personalen har också utbildats och arbetshälsan har främjats genom olika åtgärder. Enligt tillståndsmyndigheternas åsikt har verksamheten utvecklats på ett ändamålsenligt sätt. Dock behövs även i fortsättningen en kontinuerlig uppföljning av de redan vidtagna åtgärdernas effekt.

För att ytterligare förbättra egenkontrollen uppmuntrar tillsynsmyndigheterna verksamhetsenheten att sammanställa all information från olika källor (t.ex. HaiPro-anmälningar, patientförsäkringsbeslut och beslut av tillsynsmyndigheter samt uppgifter som insamlats av patientombudsmannen) och med jämna mellanrum gå igenom dessa tillsammans med hela personalen. Tillsynsmyndigheterna vägleder socialjouren i att komplettera sin plan för egenkontroll så att observerade risker som äventyrar klientsäkerheten tydligt framgår av planen. Även praxis som tillämpas för anmärkningar ska på en tillräckligt detaljerad nivå skrivas in i planen.

Tillsynen över jourverksamheten är ett av insatsområdena för den planenliga tillsynen över social- och hälsovården under åren 2016–2017. Valvira och regionförvaltningsverken genomför under år 2017 omkring 40 gemensamma möten, där verkställandet av tillsynsprogrammet för social- och hälsovården behandlas.

Läs mer:

Riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården 2016–2019

Följ upp verkställandet av tillsynsprogrammet på Twitter: #sotevalo17

Mer information på Valvira:

Tuula Nylund, överläkare (hälso- och sjukvård)
tfn 0295 209 456

Elina Uusitalo, överinspektör (socialvård)
tfn 0295 209 334

fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Mer information på Regionförvaltningsverket i Östra Finland:

Marja Hyvärinen, överinspektör för hälso- och sjukvården
tfn 0295 016 910

Tuula Tarkiainen, regionförvaltningsöverläkare
tfn 0295 016 910

fornamn.efternamn(at)avi.fi