Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Skyldigheten för psykoterapeuter att upprätta journalhandlingar

Skyldigheten för psykoterapeuter att upprätta journalhandlingar

2.11.2018 14:07 / Nyhet

Psykoterapeuter är yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, och de är skyldiga att upprätta journalhandlingar enligt gällande bestämmelser och i den omfattning som förutsätts av bestämmelserna. En psykoterapeut ska göra en anteckning i patientjournalen om varje psykoterapibesök. Anteckningen ska göras utan dröjsmål och innehålla aktuella uppgifter.  

Det är typiskt för psykoterapi att psykoterapeuten gör anteckningar under besöket. Psykoterapeuten ska utan dröjsmål efter psykoterapibesöket upprätta egentliga journalanteckningar om de väsentliga punkterna i de anteckningar som gjorts under besöket. När journalanteckningarna har skrivits ska minnesanteckningarna förstöras. Om minnesanteckningarna behöver sparas under den tid terapin pågår ska de förvaras på samma sätt som journalhandlingar.

Bestämmelser och detaljerade anvisningar om upprättande och förvaring av journalhandlingar gäller samtliga yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården oavsett om de arbetar inom den offentliga eller privata sektorn.

Vilka dokument är journalhandlingar?

Med journalhandlingar avses handlingar eller tekniska upptagningar som används, uppgörs eller inkommer i samband med att en patient får vård eller vården ordnas och som innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra personliga uppgifter. Journalhandlingar är alltså alla upptagningar, kortregister, pappersutskrifter, handskrivna dokument osv. i anknytning till patientens vård som innehas av den registeransvarige för patientregistret och som innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra personliga uppgifter, oavsett om de uppstått genom den registeransvariges verksamhet eller kommit från annat håll.

Bestämmelser om upprättande av journalhandlingar utfärdas genom förordning. I förordningen anges vilka uppgifter som bör journalföras. Journalhandlingarna utgör ett personregister, och de bestämmelser som gäller för personregister ska därför iakttas även i fråga om uppgifterna i journalhandlingar.

Journalhandlingarnas syfte och betydelse

Journalhandlingarnas syfte är att betjäna planeringen och genomförandet av patientens vård och behandling samt att främja vårdkontinuiteten. För säkerställande av god vård och säkerhet för patienten ska uppgifterna i journalhandlingar vara korrekta, felfria och tillräckligt omfattande. Patientrelationens konfidentiella natur och patientens integritetsskydd förutsätter att journalhandlingar uppgörs och förvaras på ett omsorgsfullt sätt.

Journalhandlingar som uppgjorts på ett tillbörligt sätt är viktiga också med tanke på patientens rättsskydd och rätt till information samt på motsvarande sätt för att tillgodose personalens rättsskydd. Uppgifterna i dem används bl.a. i ärenden som gäller patienternas anmärkningar och klagomål samt försäkringsförmåner och andra ersättningar. Utgående från uppgifterna i journalhandlingarna utreds vid behov på vilket sätt de yrkesutbildade personer som deltagit i patientens vård har agerat i vården och behandlingen av patienten, och i samband med det bedöms tillbörligheten av deras yrkesutövning.

Bakgrund

Valvira har under den senaste tiden kontaktats i frågor som gällt upprättande av journalhandlingar, och kontakterna har särskilt gällt psykoterapeuter som arbetar som självständiga yrkesutövare. Redan tidigare har det i samband med tillsynsärenden som Valvira behandlat framkommit, att det råder osäkerhet bland psykoterapeuter om huruvida de behöver journalföra sin psykoterapi.

Läs mer:

Journalanteckningar inom psykoterapin (valvira.fi)

Mer information:

Mervi Kärkkäinen, jurist
tfn 0295 209 461
fornamn.efternamn(at)valvira.fi