Innehållspresentatör

null Sjukhusen bör utveckla reservsystem för datatrafiken

Sjukhusen bör utveckla reservsystem för datatrafiken

15.2.2018 10:44 / Nyhet

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) företog en utredning av de datatrafikstörningar som förekom vid HNS 7–8.11.2017 samt deras konsekvenser för patientsäkerheten. Datatrafikstörningarna orsakade allvarliga hinder för patientdatasystemen, laboratorieverksamheten, avbildningsundersökningarna och den automatiska läkemedelsdistributionen vid HNS.

Den ursprungliga bakgrunden till störningssituationen visade sig vara ett fel i datorhallens centrala omkopplare som hade orsakats av att linjekortet hade skadats till följd av minnesspill. Trots allvarlig störning har tillsynsmyndigheterna eller HNS inte fått kännedom om några akuta situationer som skulle ha riskerat patientsäkerheten. Enligt den utredning som erhållits har HNS agerat på ett tillbörligt sätt under störningen. HNS har också snabbt vidtagit utvecklingsåtgärder för att förebygga motsvarande störningar i fortsättningen.

Fokus på larmsystem, beredskapsledning och kommunikation

Även övriga sjukvårdsdistrikt bör ta lärdom av de datatrafikstörningar som HNS har haft. Sjukhusen bör fästa uppmärksamhet vid att reservsystem utvecklas. Till exempel i fallet HNS har beredskapen förbättrats genom att ett linjekort i reserv nu finns i datorhallen. Uppdateringen av både program och anläggningar säkerställs hos HNS i framtiden genom servicefönster samt genom PLM-service för datatrafiknätet.

Uppmärksamhet bör även fästas vid övervakningen av datatrafiksystemet samt att organisationen har ett fungerande larmsystem. Till exempel vid HNS inleds en Security Operation Center (SOK) -verksamhet som snabbt upptäcker störningar i datasystemen och hjälper att mer effektivt än hittills bedöma deras konsekvenser. Även rutinerna för situationslarm och larm för beredskapsledningen ses över. Störningssituationen vid HNS har också lyft fram behovet av att beredskapsledningen alltid larmar en ICT-expert i situationer där störningar förekommer i datasystemen eller datatrafiken.

Tillräckliga resurser bör anvisas för kommunikationen under störningssituationer, vilket även observerades vid HNS under den pågående störningen. Organisationer bör dessutom säkerställa att behövliga interna och externa sändlistor alltid hålls uppdaterade.

Mer information:

Keijo Oikarinen, överinspektör
tfn 0295 209 430

Antti Härkönen,överingenjör
tfn 0295 209 530

fornamn.efternamn(at)valvira.fi