Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Serviceboenden kan få fler omsorgsassistenter

Serviceboenden kan få fler omsorgsassistenter

13.6.2022 12:40 / uppdaterad 12.7.2022 13:50 / Meddelande

Enligt tillsynsmyndigheterna kan antalet omsorgsassistenter vid serviceboenden höjas.  Detta möjliggörs genom en gradvis höjning av personaldimensioneringen enligt definitionen i lagen om äldreomsorg. Enligt den nya anvisningen kan från och med nu ett arbetsskift vid ett serviceboende omfatta en omsorgsassistent per två yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Det riktgivande antalet omsorgsassistenter är då en omsorgsassistent per tio klienter. Hittills har antalet klienter som förutsätts för en omsorgsassistent varit femton.  

Från och med ingången av april 2023 höjs minimidimensioneringen enligt lagen om äldreomsorg från nuvarande 0,6 till 0,7 arbetstagare per klient. Då är det möjligt att ytterligare höja antalet omsorgsassistenter så att det per tio klienter kan finnas två omsorgsassistenter.

Antalen är riktgivande. Vid bedömningen av antalet omsorgsassistenter prioriteras klienternas servicebehov.

Höjningen av personaldimensioneringen i början av april 2023 får likväl inte enbart innebära att antalet omsorgsassistenter ökar. Det viktigaste är att diversifiera personalstrukturen och kompetensen, till exempel genom att inkludera geronomer, fysioterapeuter eller ergoterapeuter i arbetsskiften.

Omsorgsassistenter utför ett viktigt arbete, men de är inte yrkesutbildade inom social- och hälsovården

Omsorgsassistenter spelar en viktig roll i serviceproduktionen. De kan räknas in i personaldimensioneringen när de deltar i direkt klientarbete. I direkt klientarbete kan de i regel hjälpa klienterna till exempel med personlig hygien, påklädning, måltider, rörlighet, utevistelse och upprätthållande av funktionsförmågan.

Omsorgsassistenten är inte en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården, varför tillsynsmyndigheterna inte kan övervaka assistenten som en yrkesutbildad person. Omsorgsassistentens utbildning är inte en yrkesexamen. Som omsorgsassistent kan man arbeta, när man med godkänt resultat har avlagt två delar av examen för närvårdare.

Äldre människor behöver mycken service som kräver kompetens och kunskap som förvärvats genom utbildning. Arbetsgivaren ska se till att det i varje arbetsskift finns ett tillräckligt antal yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården i förhållande till klienternas behov och antal samt att omsorgsassistenterna har den kompetens som behövs för de arbetsuppgifter de tilldelas under arbetsskiftet. 

Mer information:

Ylitarkastaja Anssi Tulkki, 0295 209 347
Ylitarkastaja Anna Sihvola, 0295 209 389
Lakimies Niina Kuismin, 0295 209 200

Personalen i äldreomsorgen övervakas i fråga om antal, struktur och kompetens på många sätt (valvira.fi)

Tillsynsmyndigheternas anvisningar om omsorgsassistenter inom personalen vid verksamhetsenheterna för äldreomsorg dygnet runt (pdf, valvira.fi)

Kommuninfo: Ny rekommendation om omsorgsassistenter stöder tjänsteproducenter i genomförandet av klientorienterade tjänster (shm.fi)

Klient- och patientsäkerheten förutsätter tillräcklig utbildning och kompetens hos personalen samt tillräcklig personalstyrka (valvira.fi)

Tillsynsmyndigheter tolkar äldreomsorgslagen enhetligt i alla situationer (valvira.fi) (på finska)

20.6.2022 Uppdaterad länken till den svenskspråkiga anvisningen: Omsorgsassistenter inom personalen vid enheterna för äldreomsorg med heldygnsomsorg (pdf) 12.7.2022 Meddelandet har uppdaterats genom att meningen "Omsorgsassistenter får inte arbeta ensam i arbetsskift och får inte delta i läkemedelsbehandling", har tagits bort.