Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Servering, detaljhandel med och marknadsföring av alkoholdrycker – vad förändras 1.3.2018?

Servering, detaljhandel med och marknadsföring av alkoholdrycker – vad förändras 1.3.2018?

22.2.2018 09:55 / uppdaterad 13.3.2018 17:42 / Nyhet

Den nya alkohollagen trädde i kraft i sin helhet 1.3.2018. Genom den nya lagen avvecklas detaljerad reglering särskilt i fråga om servering av alkoholdrycker. Denna webbnyhet innehåller en sammanställning av de väsentligaste förändringarna som den nya alkohollagen medför för servering av, detaljhandel med och marknadsföring av alkohol från 1.3.2018.

Valvira har 28.2.2018 uppdaterat sina webbsidor till att motsvara innehållet i den nya alkohollagen i fråga om servering, detaljhandel och marknadsföring.

Valvira har även 20.2.2018 publicerat anvisningar på sin webbplats om servering, detaljhandel och marknadsföring av alkoholdrycker. Anvisningarna har utarbetats innan statsrådets och social- och hälsovårdsministeriets utfärdade sina förordningar med stöd av alkohollagen, och de uppdateras som bäst.

Servering av alkoholdrycker 4/2018 (pdf)

Detaljhandel med alkoholdrycker 5/2018 (pdf)

Anvisning om marknadsföring av alkohol 6/2018 (pdf)

En del av de nya bestämmelserna trädde i kraft redan 1.1.2018 och det centrala innehållet i dem har presenterats i webbnyheten Försäljning, reklam för och servering av alkoholdrycker – vad förändras 1.1.2018.

FAQ – Frågor och svar

Innehållsförteckning

Servering
Detaljhandel
Marknadsföring

Servering

På denna sida presenteras de viktigaste ändringarna i servering som trädde i kraft 1.3.2018. Regleringen av servering presenteras utförligare i Valviras anvisning Servering av alkoholdrycker.

Åland har möjlighet att tillämpa egen lagstiftning på servering av alkoholdrycker. På Åland bör närmare anvisningar om tillämpligheten av de ändringar i servering som anges här begäras av den myndighet som ansvarar för serveringstillstånd.

Kvartalsrapport blir halvårsrapport

En innehavare av serveringstillstånd ska på utsatta tider lämna tillsynsmyndigheterna de anmälningar och upplysningar som behövs för tillsynen över försäljningen och verksamheten i övrigt och för bedömning av verksamhetens risker.

Tidigare har tillståndshavaren varit skyldig att separat för varje tillstånd rapportera uppgifterna om serveringsförsäljning. I social- och hälsovårdsministeriets förordning föreskrivs, att anmälan ska göras halvårsvis.

Följande gång ska anmälan göras sommaren 2018 för första halvåret 2018. Kvartalsrapport behöver alltså inte lämnas för första kvartalet år 2018.

Innehavaren av serveringstillstånd för alkoholdrycker ska två gånger om året till tillståndsmyndigheten anmäla värdet av sin servering av alkoholdrycker och sin personals storlek samt volymen och värdet av sin detaljhandelsförsäljning av alkoholdrycker, om det på serveringsstället bedrivs detaljhandel med alkoholdrycker.

Innehavaren av serveringstillstånd ska dessutom två gånger om året till tillståndsmyndigheten anmäla volymen och värdet av de alkoholdrycker som anskaffats.

Ändringar i gällande serveringstillstånd

Indelningen av serveringstillstånd i A-, B- och C-tillstånd upphörde 1.3.2018. Detta innebär att tidigare beviljade tillstånd för servering av högst 22-procentiga alkoholdrycker eller tillstånd för servering av högst 4,7-procentiga alkoholdrycker (s.k. B- och C-rättigheter) ändrades automatiskt 1.3.2018 till tillstånd som gäller för servering av samtliga alkoholdrycker.

I praktiken genomfördes ändringen så att innehavare av B- och C-tillstånd fick nya tillståndsnummer. Detta genomfördes så att början på det gamla 8-siffriga tillståndsnumret ändrades. De två första siffrorna på tillståndsnummer som gäller tills vidare är 01 från och med 1.3.2018  och de två första siffrorna på tillståndsnummer som beviljats för viss tid är 05. Dessa siffror ersätter de nuvarande tillståndsnumrens två första siffror från och med 1.3.2018.

Regionförvaltningsverken gett tillståndshavarna närmare information om ändringarna i tillståndsnumren innan lagen trädde i kraft.

Inköp av alkoholdrycker och rapportering görs med det nya tillståndsnumret från och med början av mars månad. Ändringen av tillståndsnumren kräver inga andra åtgärder av innehavare av serveringstillstånd.

I övrigt görs inga ändringar i gällande serveringstillstånd. Även villkoren som ställts för serveringstillståndet förblir oförändrade, om inte en ansökan om ändring lämnas in till regionförvaltningsverket.

Detaljhandel med alkoholdrycker på serveringsstället

För serveringsställets inomhusområde kan tillstånd ansökas för detaljhandel med de alkoholdrycker som serveras och som innehåller högst 5,5 procent alkohol.

Med detaljhandel med alkoholdrycker avses försäljning av alkoholdrycker för förtäring någon annanstans än i lokaler som försäljaren kontrollerar eller någon annanstans än under övervakning som ordnas av försäljaren. Detaljhandel med alkoholdrycker får bedrivas endast så att dryckerna överlåts till kunden på ett godkänt detaljhandelsställe. Alkoholdrycker som sålts i detaljhandeln får inte förtäras på ett serveringsställe.

I detaljhandeln får alkoholdrycker säljas endast i färdigt fyllda, slutna förpackningar. Omtappning av alkoholdrycker, dvs. exempelvis tappning på flaska, förutsätter tillverkningstillstånd för alkoholdrycker, och tappning på flaska får inte utföras någon annanstans än på ett godkänt tillverkningsställe.

Alkoholdrycker enligt detaljhandelstillstånd som innehåller mer än 2,8 procent alkohol får säljas i detaljhandeln endast mellan klockan 9 och 21.

I samband med serveringstillstånd för viss tid eller på ett serveringsområde som godkänts på förhand får detaljhandelstillstånd beviljas endast för evenemang som ordnas av flera tillverkare av alkoholdrycker och vars syfte är att presentera produkter för konsumenterna. Sådana evenemang är till exempel ölmässor.

Tillståndsmyndigheten får meddela tillståndsvillkor som gäller kassa- och försäljningsarrangemang i detaljhandeln, om det också bedrivs servering på samma verksamhetsställe.

Detaljhandeln på serveringsstället regleras även av övriga bestämmelser som gäller för detaljhandel med alkoholdrycker. Dessa presenteras närmare i Valviras anvisning Detaljhandel med alkoholdrycker.

Servering vid tillställningar och evenemang

Den nya alkohollagen innehåller inga bestämmelser om tillfälligt serveringstillstånd. För evenemang, såsom festivaler, kan man ansöka om serveringstillstånd för viss tid. Vid evenemang kan servering också ske med anmälan under förutsättning att områdets ägare eller innehavare har ansökt om att få området godkänt som serveringsområde.

En evenemangs-, mötes- eller festlokal och ett motsvarande område kan på ansökan av lokalens eller områdets ägare eller innehavare godkännas som serveringsområde. På ett sådant godkänt serveringsområde kan serveringsverksamhet bedrivas av en sådan aktör som tidigare har beviljats serveringstillstånd. Anmälan om servering ska göras till tillståndsmyndigheten senast tre dygn innan tillställningen börjar. Om serveringen anknyter till turisttjänster får tillståndshavarens serveringstillställningar anmälas för högst ett år gången med angivande av de planerade rutterna.

Serveringstillstånd kan beviljas en sökande som inte har ett serveringsställe, om serveringen är avsedd att bedrivas efter anmälan vid tillställningar som ordnas på ett godkänt serveringsområde eller vid servering i samband med turisttjänster till slutna sällskap som deltar i en utflykt.

Serveringstid och förlängning av den

Servering av över 2,8-procentiga alkoholdrycker är tillåten från klockan 9 till klockan 1.30, om tillståndsmyndigheten inte har begränsat serveringstiden. Förtäring av serverade alkoholdrycker är tillåten i en timme efter det att serveringstiden gått ut. Serveringsstället behöver inte stängas när serveringstiden gått ut, men förtäring av alkoholdrycker får inte längre tillåtas efter det.

Serveringen får fortsätta till klockan 3 natten mot självständighetsdagen, nyårsdagen, första maj och midsommardagen.

Serveringstiden kan fortsätta inomhus efter klockan 1.30 till klockan 4 utifrån en skriftlig anmälan som lämnas till regionförvaltningsverket. Anmälan ska lämnas till regionförvaltningsverket senast tre veckor innan förlängd serveringstid införs.

Serveringen kan fortsätta till klockan 4 utomhus eller servering kan påbörjas tidigast klockan 7 i samband med frukostserveringen vid ett inkvarteringsställe, om regionförvaltningen beviljar tillstånd till det. Serveringstiden kan inte fortsätta efter klockan 1.30 på ett gemensamt serveringsområde.

Om serveringen fortsätter på serveringsstället efter klockan 1.30, ska tillståndshavaren för varje påbörjat hundratal kunder utse en ordningsvakt att övervaka ordningen och säkerheten på serveringsstället och i dess omedelbara närhet från klockan 1.30 till dess att kunderna slutar förtära alkoholdrycker, om regionförvaltningsverket inte har bestämt annorlunda.

Kommunen har rätt att i syfte att främja säkerheten för sina invånare förbjuda förlängd serveringstid eller begränsa tiden på ett visst område i kommunen. Kommunens beslut kan gälla alla veckodagar eller vissa veckodagar och det kan gälla tills vidare eller för en viss tid. Beslutet träder i kraft tidigast sex månader från det att beslutet har vunnit laga kraft.

När totalreformen av alkohollagen trätt i kraft 1.3.2018 tillämpas på gällande tillstånd att fortsätta serveringen till klockan 2.30 eller klockan 3.30 de bestämmelser som varit i kraft vid den tidpunkt då tillståndet beviljats, om tillståndshavaren inte gör en anmälan om förlängd serveringstid.

Reformer som gäller serveringsområden

Efter reformen av alkohollagen är gemensamma serveringsområden möjliga, om en av sökandena meddelar att den ansvarar för övervakningen på området. Tillstånd till gemensamt serveringsområde kan ansökas hos regionförvaltningsverket. Serveringen på ett gemensamt serveringsområde får inte fortsätta efter klockan 1.30. Gemensamma serveringsområden underlättar till exempel verksamhet av typ food court.

Ett läktarutrymme kan godkännas som serveringsområde om det är reserverat endast för personer som har fyllt 18 år. Regionförvaltningsverket kan godkänna ett allmänt läktarutrymme eller en del av det som serveringsområde och begränsa giltigheten av godkännandet med ett villkor, att området endast får användas sådana tider eller för sådana evenemang då det aktuella serveringsområdet är reserverat endast för personer som uppnått myndig ålder.

Regionförvaltningsverket kan när det godkänner ett serveringsområde tillåta att kunderna för alkoholdrycker från ett av serveringsställets serveringsområden till ett annat på ett sätt som godkänns i tillståndshavarens plan för egenkontroll. Godkännande av tillståndsmyndigheten att kunderna får föra alkoholdrycker kan också ansökas till ett redan giltigt serveringstillstånd.

I fortsättningen kan också andra aktörer än innehavaren av serveringstillståndet vara verksamma på serveringsområdet och sälja till exempel mat.

Serveringsställets personal och krav som ställs på den

En ansvarig föreståndare som företräder tillståndshavaren och har utsetts av denne, eller en annan person som tillståndshavaren har utsett för denna uppgift, ska finnas på plats på ett serveringsställe som är öppet för kunder. Den ansvariga föreståndaren eller personen som utsetts av denne för uppgiften ska ha fyllt 18 år.

En person som inte har fyllt 18 år får inte vara ansvarig föreståndare eller inneha posten som annan för uppgiften utsedd person och inte heller sälja eller servera alkoholdrycker. En person som har fyllt 16 år får servera alkoholdrycker endast under direkt övervakning av den ansvariga föreståndaren eller någon annan som utsetts för uppgiften.

En innehavare av serveringstillstånd ska se till att den ansvariga föreståndaren eller den andra för uppgiften utsedda personen har ett intyg som visar personens kunskaper om alkohollagen, enligt ett formulär som godkänts av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Av den ansvariga föreståndaren eller andra för uppgiften utsedda personen förutsätts inte längre arbetserfarenhet eller utbildning inom restaurangbranschen.

Intyget över kunskaper om alkohollagen (serveringspass) beviljas av en läroanstalt som med tillstånd av statsrådet eller undervisnings- och kulturministeriet ger utbildning i restaurangservice. Intyget beviljas personer som med godkänt resultat har avlagt ett prov som bedömer deras kunskaper om alkohollagen och kännedom om övervakningsrutinerna eller som har genomgått utbildning eller avlagt examen som omfattar motsvarande kunskaper.

Den som vid ikraftträdandet av alkohollagen 1.3.2018 på det sätt som avses i 21 b § i den gamla alkohollagen (1143/1994) är behörig att vara ansvarig föreståndare för ett serviceställe anses uppfylla de kompetenskrav enligt den nya lagen som gäller intyget över kunskaper om alkohollagen. Även ett serveringspass som beviljats medan den gamla alkohollagen varit i kraft är ett tillräckligt intyg över kunskaper om alkohollagen.

Den som säljer alkoholdrycker och deltar i övervakningen av detaljhandel eller servering får i sitt uppdrag inte vara påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel.

Servering på kredit och betalningssätt

Den nya alkohollagen innehåller ingen bestämmelse om förbud att servera på kredit. I vissa situationer kan servering av alkoholdrycker på kredit till exempel till svaga konsumentgrupper dock förbjudas utgående från en helhetsbedömning med motiveringen att den strider mot god sed.

Eftersom förbudet mot servering på kredit inte längre finns i alkohollagen blir det lättare att betala alkoholdrycker till exempel med olika mobilappar. Försäljningen av alkoholdrycker ska dock även i fortsättningen ske på försorg av tillståndshavaren och i dennes räkning.

En plan för egenkontroll för servering av alkoholdrycker ska innehålla uppgifter om det av tillståndshavaren fastställda maximala kreditbeloppet samt om övervaknings- och verksamhetssätten i fråga om kreditförsäljningen, om alkoholdrycker säljs på kredit till kunderna på något annat sätt än genom allmänt använda kortbetalningstjänster eller betalningsapplikationer som tillhandahålls av kreditinstitut eller i samband med programtjänster eller i anslutning till inkvarteringsrum.

Alkoholportioner

Den nya alkohollagen anger inget maximiantal för alkoholportioner som serveras på en gång.

Vid servering får alkoholdrycker säljas endast i öppnade förpackningar eller utportionerade i glas eller andra kärl.

Om en alkoholdryck vid servering säljs utportionerad, ska den finnas tillgänglig för kunden som basportioner. Basportionen för starka alkoholdrycker är 4 centiliter, basportionen för svaga alkoholdrycker som innehåller mer än 15 volymprocent etylalkohol är 8 centiliter, basportionen för svaga alkoholdrycker som innehåller mer än 8 men högst 15 volymprocent etylalkohol är 12 centiliter och basportionen för övriga svaga alkoholdrycker är 33 centiliter.

En plan för egenkontroll för servering av alkoholdrycker ska innehålla uppgifter om den av tillstådshavaren fastställda maximala portion som får säljas åt gången per kund, om den tillåtna portionen är större än fyra ovannämnda basportioner.

Vid servering till resande som avses i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet i ett inkvarteringsrum samt vid servering till slutna sällskap i tillståndshavarens konferenslokal eller på ett motsvarande område får även oöppnade förpackningar användas, om mängden tillgängliga alkoholdrycker har begränsats enligt antalet kunder och kraven på övervakning av serveringen. Närmare bestämmelser om begränsning av mängden alkoholdrycker kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Egenkontroll av serveringen

En av förutsättningarna för beviljande av serveringstillstånd blir att en plan för egenkontroll har utarbetats. Även innehavare av gällande serveringstillstånd ska utarbeta en skriftlig plan för att säkerställa att verksamheten är lagenlig (plan för egenkontroll), iaktta denna plan och föra bok över genomförandet. Planen ska hållas uppdaterad.

Planen för egenkontroll ska innehålla en beskrivning av vilka riskerna är för de negativa effekter som avses i i 1 § i alkohollagen, hur det övervakas att lagen iakttas, hur de risker som är förknippade med kritiska situationer hanteras och hur upptäckta brister åtgärdas.

Enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om tillsynen över alkohollagen som utfärdats 27.2.2018 omfattar planen för egenkontroll följande ärenden:


En plan för egenkontroll enligt 56 § i alkohollagen ska innehålla:
1) uppgifter för tillståndshavaren och för det verksamhetsställe som planen gäller;
2) en anteckning om vid vilket datum planen har utarbetats och om godkännande av tillståndshavaren;
3) uppgifter om de personer som tillståndshavaren har utsett och som ansvarar för anmälan om förändringar enligt 11 § i alkohollagen, hantering av och inlämnande till tillståndsmyndigheten av anmälningar och upplysningar enligt 62 § 4 mom. i alkohollagen samt för det allmänna genomförandet och iakttagandet av planen för egenkontroll;
4) en utredning om hur personalens kompetens enligt 57 § i alkohollagen säkerställs och om hur bokföringen av utbildning och kompetens är ordnad;
5) en utredning om hur tillståndshavaren och den person som ansvarar för genomförandet av planen för egenkontroll övervakar iakttagandet av planen för egenkontroll och de bestämmelser som gäller personalen.

Tillståndshavaren ska också presentera en plan över åtgärder som ska vidtas i kritiska situationer samt med anledning av myndigheternas synpunkter, en plan för årlig utvärdering av genomförandet av planen för egenkontroll samt en plan för att hålla planen uppdaterad. Om planen för egenkontroll ändras ska tidpunkten för ändringen kunna utredas i efterhand.

Planen för egenkontroll samt det tillstånd eller godkännande som gäller verksamhetsstället och som avses i alkohollagen ska hållas tillgängliga för personalen och tillsynsmyndigheterna.

En plan för egenkontroll för servering av alkoholdrycker ska innehålla:
1) en beskrivning av lagringen av och lagerlokalerna för alkoholdryckerna;
2) en beskrivning av verksamhetsidén för serveringsstället och vid behov en beskrivning av prioriteringarna och riskerna i den övervakning som gäller serveringsställets läge;
3) beskrivning av de uppgifter som tillståndshavaren har beslutat att den ansvariga föreståndaren eller andra för uppgiften utsedda personen ska utföra samt en plan angåen de personalens storlek och uppgifter när det gäller tillsynen av efterlevnaden av förbuden och skyldigheterna i 35–38 § i alkohollagen samt en plan för övervakningen av ordningen på serveringsstället under serveringstiden;
4) en beskrivning av ordnandet av detaljhandelsverksamheten samt av försäljningsarrangemangen, om det vid serveringsstället bedrivs detaljhandel med alkoholdrycker.

En plan för egenkontroll för servering av alkoholdrycker ska dessutom innehålla:
1) uppgifter om det av tillståndshavaren fastställda maximala kreditbeloppet samt om övervaknings- och verksamhetssätten i fråga om kreditförsäljningen, om alkoholdrycker säljs på kredit till kunderna på något annat sätt än genom allmänt använda kortbetalningstjänster eller betalningsapplikationer som tillhandahålls av kreditinstitut eller i samband med programtjänster eller i anslutning till inkvarteringsrum;
2) uppgifter om den av tillståndshavaren fastställda maximala portion som får säljas åt gången per kund, om den tillåtna portionen är större än fyra basportioner enligt 41 § 3 mom. i alkohollagen;
3) en beskrivning av uppföljningen av antalet kunder enligt 45 § 1 mom. i alkohollagen, av genomförandet av ordningsövervakningen samt av de uppgifter som har ålagts ordningsvakterna, om serveringen förlängs på förlängd tid.

Anvisningarna om egenkontroll av servering och om planen för egenkontroll utarbetas som bäst.

Detaljhandel

Regleringen av detaljhandeln presenteras närmare i Valviras anvisning Detaljhandel med alkoholdrycker.

Egenkontroll av detaljhandeln

En av förutsättningarna för beviljande av detaljhandelstillstånd är att en plan för egenkontroll har utarbetats. Även innehavare av gällande detaljhandelstillstånd ska utarbeta en skriftlig plan för att säkerställa att verksamheten är lagenlig (plan för egenkontroll), iaktta denna plan och föra bok över genomförandet. Planen ska hållas uppdaterad.

Planen för egenkontroll ska innehålla en beskrivning av vilka riskerna är för de negativa effekter som avses i 1 § i alkohollagen, hur det övervakas att lagen iakttas, hur de risker som är förknippade med kritiska situationer hanteras och hur upptäckta brister åtgärdas.

Enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om tillsynen över alkohollagen som utfärdats 27.2.2018 omfattar planen för egenkontroll följande ärenden:

En plan för egenkontroll enligt 56 § i alkohollagen ska innehålla:
1) uppgifter för tillståndshavaren och för det verksamhetsställe som planen gäller;
2) en anteckning om vid vilket datum planen har utarbetats och om godkännande av tillståndshavaren;
3) uppgifter om de personer som tillståndshavaren har utsett och som ansvarar för anmälan om förändringar enligt 11 § i alkohollagen, hantering av och inlämnande till tillståndsmyndigheten av anmälningar och upplysningar enligt 62 § 4 mom. i alkohollagen samt för det allmänna genomförandet och iakttagandet av planen för egenkontroll;
4) en utredning om hur personalens kompetens enligt 57 § i alkohollagen säkerställs och om hur bokföringen av utbildning och kompetens är ordnad;
5) en utredning om hur tillståndshavaren och den person som ansvarar för genomförandet av planen för egenkontroll övervakar iakttagandet av planen för egenkontroll och de bestämmelser som gäller personalen.

Tillståndshavaren ska också presentera en plan över åtgärder som ska vidtas i kritiska situationer samt med anledning av myndigheternas synpunkter, en plan för årlig utvärdering av genomförandet av planen för egenkontroll samt en plan för att hålla planen uppdaterad. Om planen för egenkontroll ändras ska tidpunkten för ändringen kunna utredas i efterhand.

Planen för egenkontroll samt det tillstånd eller godkännande som gäller verksamhetsstället och som avses i alkohollagen ska hållas tillgängliga för personalen och tillsynsmyndigheterna.

En plan för egenkontroll för detaljhandel med alkoholdrycker ska innehålla:

1) en beskrivning av lagringen av och lagerlokalerna för alkoholdryckerna;
2) en beskrivning av verksamhetsidén för detaljhandeln och vid behov en beskrivning av prioriteringarna oc riskerna i den övervakning som gäller detaljhandelsverksamheten och försäljningsställets läge;
3) en beskrivning av hur alkoholdryckerna är placerade på detaljhandelsstället, om inte alkoholdryckerna genomgående placeras på sådana hyllor eller i sådana avdelningar i butiken som är avsedda för alkoholdrycker;
4) en beskrivning av ordnandet av detaljhandelsverksamheten samt av kassa- och försäljningsarrangemangen;
5) en beskrivning av de uppgifter som tillståndshavaren har beslutat att den ansvariga föreståndaren eller andra för uppgiften utsedda personen ska utföra samt en plan angående personalens storlek och uppgifter när det gäller tillsynen på detaljhandelsstället av efterlevnaden av förbuden och skyldigheterna enligt 35, 37 ja 38 § i alkohollagen;
6) en beskrivning av rutinerna i anslutning till av iakttagandet av försäljningstiderna;
7) en beskrivning av försäljningsarrangemangen i fråga om alkoholpreparaten enligt 55 § 2 mom. i alkohollagen samt en beskrivning av var i butiken preparaten är placerade.

Anvisningarna om egenkontroll av detaljhandel och om planen för egenkontroll utarbetas som bäst.

Preparat som innehåller alkohol, såsom glass och choklad

Alkoholprodukter som innehåller högst 2,8 viktprocent etylalkohol, till exempel chokladpraliner eller glass, får säljas fritt. Detaljhandel med samt servering och marknadsföring av starkare produkter regleras av bestämmelserna i alkohollagen om alkoholdrycker, och gäller till exempel åldersgränser.

Detaljhandel med och servering av alkoholdrycker som innehåller mer än 2,8 volymprocent alkohol förutsätter tillstånd, och detaljhandel med alkoholdrycker som innehåller mer än 5,5 volymprocent alkohol omfattas av alkoholbolagets ensamrätt. Vid tillämpning av alkohollagen betraktas som preparatets alkoholhalt i volymprocent då dess alkoholhalt i viktprocent.

Anvisningarna som gäller försäljning och placering av alkoholpreparat som förutsätter detaljhandelstillstånd är under beredning.

Detaljhandelsställets personal

En ansvarig föreståndare eller en annan person som tillståndshavaren har utsett och som fyllt 18 år ska finnas på plats på ett detaljhandelsställe och ansvara för lagligheten av detaljhandeln med alkoholdrycker.

Tillståndshavaren ska ordna övervakningen av försäljningen på ett sådant sätt att den minst 18-årige person som ansvarar för försäljningen av alkoholdrycker effektivt kan övervaka försäljningen och vid behov ingripa i den. En minderårig person som fyllt 16 år får sälja alkoholdrycker endast under direkt övervakning av den ansvariga föreståndaren eller någon annan som utsetts för uppgiften.

Den som säljer alkoholdrycker och deltar i övervakningen av detaljhandel får i sitt uppdrag inte vara påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel.

Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker

Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker kan endast beviljas för en inomhuslokal.

Detaljhandelstillstånd för livsmedelsaffär för försäljning av högst 5,5-procentiga alkoholdrycker inomhus i en byggnad kan beviljas en sökande som annat än tillfälligt saluhåller livsmedel. Tillstånd kan inte beviljas för tillfällig försäljning, för ett utomhusområde eller för affärer som enbart säljer alkoholdrycker, om de inte är belägna i anslutning till tillverkningsstället.

Detaljhandelsstället ska saluhålla ett mångsidigt utbud av livsmedel för det dagliga behovet. Försäljningen av alkoholdrycker får inte stå för en klart större andel av näringsverksamheten än försäljningen av andra livsmedel. Avsikten med bestämmelsen är att försäljningen av alkoholdrycker ska vara en del men inte den huvudsakliga delen av dagligvaruhandelns kundservice. Försäljningsandelarna för de olika produkterna kan inte exakt uppskattas när tillstånd söks, men tyngdpunkten i näringsidkarens affärsverksamhet kan märkas redan i det skedet. Om kunderna erbjuds att köpa främst bara alkoholdrycker är det ofrånkomligt att försäljningen av dem kommer att stå för en klart större andel än försäljningen av andra livsmedel.

Detaljhandelstillstånd kan beviljas en sökande som saluhåller livsmedel i en butiksbil eller butiksbåt som på en reguljär rutt betjänar fast bosatta eller säsongboende. Detaljhandelstillstånd får inte beviljas till exempel för en butiksbil som kör omkring på eller besöker offentliga tillställningar eller som transporterar alkoholdrycker längs sådana rutter eller till sådana ställen som bestäms utifrån kundernas beställningar.

Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker kan beviljas i samband med serveringstillstånd för detaljhandel med de högst 5,5-procentiga alkoholdrycker som serveras. Saken behandlas närmare i punkten som gäller förändringar i samband med servering.

Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker kan beviljas i anslutning till stället där alkoholdryckerna tillverkas. Tillståndshavaren får då i anslutning till tillverkningsstället sälja alkoholdrycker som innehåller högst 5,5 volymprocent och som tillståndshavaren själv tillverkat eller som tillverkats av någon annan. Redan från 1.1.2018 har detaljhandelstillstånd kunnat beviljas i anslutning till tillverkningsstället för tillverkare av hantverksöl.

Detaljhandelstillstånd för högst 5,5-procentiga alkoholdrycker kan också beviljas Alko, om försäljningsställets läge inte medför oskälig olägenhet för dem som bor i närheten.

Marknadsföring

Regleringen av marknadsföringen presenteras närmare i Valviras anvisning om marknadsföring av alkohol.

Förbud att betala gottgörelse för priset på en alkoholdryck

Enligt 51.2 § i alkohollagen är det förbjudet att i detaljhandeln och vid servering erbjuda och betala sådan gottgörelse för priset på en alkoholdryck som räknas ut utifrån de alkoholdrycker eller andra konsumtionsnyttigheter och tjänster som köpts.  

Gottgörelse är en allmän term som täcker både bonus och andra former av förmåner, till exempel betalningssättsförmåner. Avsikten med bestämmelsen är att förbjuda alla system av gottgörelse.

Enligt bestämmelsen får försäljning av alkoholdrycker inte främjas med hjälp av inköpsgottgörelser i samband med butikers eller restaurangers stamkundskort eller förmånsprogram. I samband med förmånsprogram som fungerar i Finland är det också förbjudet att betala inköpsgottgörelser för alkoholinköp som gjorts utomlands.

Det är alltså från och med 1.3.2018 förbjudet att erbjuda och betala bonus, betalningssättsförmån eller andra eventuella inköpsgottgörelser för priset på en alkoholdryck.

Alkoholpreparat

På ett alkoholpreparat som är ett fast ämne eller innehåller ett fast ämne tillämpas bestämmelserna om detaljhandel med och marknadsföring av alkoholdrycker, om deras totala alkoholhalt är över 2,8 viktprocent. Som preparatets alkoholhalt i volymprocent betraktas också dess alkoholhalt i viktprocent. Detaljhandel med och servering av sådana produkter förutsätter alltså tillstånd. På försäljning tillämpas även till exempel bestämmelserna som gäller för åldersgräns och försäljningstider.

Mer information på Valvira:

Kari Kunnas, enhetschef
tfn 0295 209 610

E-postadressen har formen fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Mer information på regionförvaltningsverken:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Riku-Matti Lehikoinen, chef för alkoholförvaltningsenheten
tfn 0295 016 155

Samuel Haataja, överinspektör
tfn 0295 016 111

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Jarmo Ruusu, alkoholinspektör, gruppansvarig
tfn 0295 016 938

Ulla Kuosmanen, överinspektör
tfn 0295 016 915

Regionförvaltningsverket i Lappland

Esko Lind, överinspektör
tfn 0295 017 369

Heini Sankala, överinspektör
tfn 0295 017 382

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Heikki Mäki, alkoholöverinspektör
tfn 0295 018 094

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Kalle Tervo, enhetschef
tfn 0295 018 598

Johanna Holmäng-Jaskari, överinspektör
tfn 0295 018 809

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Ari Kilponen, alkoholinspektör
tfn 0295 017 571

Sari Korhonen, alkoholinspektör
tfn 0295 017 569

E-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)avi.fi

2.3.2018 Webbnyheten har uppdateras och preciserats 1.3.2018 enligt de förordningar som utfärdats 22.2.2018 och 28.2.2018 av statsrådet och social- och hälsovårdsministeriet med stöd av alkohollagen och som bl.a. gäller halvårsanmälan av servering av alkoholdrycker, detaljhandel som bedrivs på serveringsstället samt egenkontrollen för detaljhandeln.