Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Servering av alkoholdrycker

Servering av alkoholdrycker

17.5.2018 15:44

Valviras anvisning 20/2018

Servering av alkoholdrycker (pdf)

Denna anvisning behandlar såsom titeln anger de centrala teman som hänför sig till servering av alkoholdrycker och för fram lagstiftning om servering jämte andra anvisningar. Anvisningen är avsedd för såväl för tillståndssökande, tillståndshavare, anställda och studerande som för andra intresserade.

Valviras uppgifter som centralt ämbetsverk omfattar enligt 60 § i alkohollagen styrning av regionförvaltningsverkens tillståndsförvaltning och tillsyn, samordning och utveckling, produktion av informations-, statistik- och kommunikationstjänster för alkoholförvaltningen samt detaljhandeln med reklamen för och serveringen och marknadsföringen av alkoholdrycker i hela landet och på fartyg som har finsk nationalitet.

I anvisningen har bestämmelser om servering av alkoholdrycker sammanställts och publikationen har kommit till genom ett samarbete mellan Turism- och restaurangförbundet rf. och regionförvaltningsverken. Anvisningen har under våren 2018 uppdaterats med innehåll från statsrådets och social- och hälsovårdsministeriets förordningar och förtydliganden som härrör från praktiska erfarenheter.

Landskapet Åland kan i landskapslagen föreskriva undantag i diverse bestämmelser, varför anvisningen inte till alla delar kan tillämpas i landskapet Åland.

Mer information och anvisningar på Valviras respektive regionförvaltningsverkens webbplats på adressen www.valvira.fi och www.avi.fi.

Mer information

Överinspektör Juuso Nieminen
e-post: alkoholi(at)valvira.fi