Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Samarbete och växelverkan var temat för tillsynsorganisationernas egenkontrollverkstad

Samarbete och växelverkan var temat för tillsynsorganisationernas egenkontrollverkstad

10.11.2020 11:50 / Nyhet

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Strålsäkerhetscentralen STUK samt Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) samarbetar i syfte att främja egenkontrollen. 

Myndigheterna ordnade den 9 november 2020 en gemensam egenkontrollverkstad för sina experter på temat tillsynsorganisationernas samarbete och växelverkan. Syftet med verkstaden var att konkret utveckla tillsynsmyndigheternas roller för att främja aktörernas egenkontroll, stärka myndigheternas tillsynssamarbete och främja experternas nätverkande över organisationsgränserna.

En fungerande egenkontroll ligger till grund för alla ansvariga aktörers riskbedömning, riskhantering och säkerhetsarbete. Egenkontrollen kan inte utkontrakteras till tillsynsmyndigheterna. Myndigheternas uppgift är att stödja och främja egenkontrollen samt i sista säkerställa att den fungerar.

Under verkstaden behandlades definitionerna av och lagstiftningen om egenkontroll, egenkontrollens nuläge och framtid samt egenkontrollplanernas betydelse för att säkerställa verksamhetens kvalitet. Tillsynsorganisationernas experter delade också med sig av sina praktiska erfarenheter av egenkontroll i sitt arbete och presenterade sina synpunkter på egenkontrollens framtid. Tillsynssamarbete kan bedrivas i syfte att främja egenkontroll av bl.a. social- och hälsovårdstjänster, miljö- och hälsoskydd samt medicintekniska produkter.

Inom social- och hälsovården ligger egenkontrollen till grund för klient- och patientsäkerhetsarbetet

Inom tillsynen över social- och hälsovården ligger egenkontrollen till grund för allt klient- och patientsäkerhetsarbete. Syftet med egenkontrollen är att säkerställa patientens och klientens rätt till tillräckligt högklassig och säker social- och hälsovård och att god praxis iakttas. Genomförandet av egenkontrollen följs med hjälp av planer för egenkontroll. 

Under verkstaden delade man också goda erfarenheter av praktiska tillvägagångssätt inom egenkontrollen. Som exempel användes sådana egenkontrollobjekt som energiproduktionsanläggningar och sprängämneslager, kärnanläggningar, vattenproduktion, social- och hälsovårdstjänster, apoteksverksamhet och läkemedelsområdet, medicintekniska produkter samt biobaserade transplantat.

I evenemanget deltog cirka 150 experter från tillsynsorganisationerna.

Närmare upplysningar: 

Hanna Toiviainen, planeringschef, Valvira, tfn 0295 209 619 
förnamn.efternamn(at)valvira.fi

Sampsa Kaijaluoto, inspektör, Strålsäkerhetscentralen, tfn 09 759 88 542 
förnamn.efternamn(at)stuk.fi

Annina Nyholm, överinspektör, Säkerhets- och kemikalieverket, tfn 0295 052 069 förnamn.efternamn(at)tukes.fi

Eeva Leinonen, enhetschef, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet 
tfn 0295 223 220 
förnamn.efternamn(at)fimea