Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Säkerställande av klientsäkerheten vid privata enheter för missbrukarvård inom socialvården

Säkerställande av klientsäkerheten vid privata enheter för missbrukarvård inom socialvården

2.7.2020 11:13 / Nyhet

Valvira och regionförvaltningsverken har 17.6.2020 preciserat kraven på verksamhetsförutsättningar för privata enheter som tillhandahåller missbrukarvård inom ramen för socialvårdens tjänster. Preciseringen har gjorts för säkerställande av klientsäkerheten. Riktlinjerna är också ägnade att styra tillsynsmyndigheterna för åstadkommande av ett enhetligt tillstånds- och registreringsförfarande.

Tillståndspliktig rehabilitering på institution

Missbrukarvård och rehabilitering inom missbrukarvården, där klienterna under rehabiliteringstiden får heldygnsomsorg och där enheten har ett tillräckligt antal yrkesutbildade personer inom social-vården och hälso- och sjukvården utgör alltid rehabilitering på institution och kräver tillstånd enligt socialvårdslagen. Verksamheten utgör rehabilitering på institution oavsett vilken vårdmetod som tillämpas vid rehabiliteringen, inklusive bl.a. Minnesota-modellen, kvarnvård och 12-stegsprogrammet.

Anmälningspliktig rehabilitering inom missbrukarvården

Verksamhet som tydligt sker i form av öppenvård utan övernattning och som har ett tillräckligt antal yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården utgör anmälningspliktig rehabilitering inom missbrukarvården.

Sådana privata producenter inom socialvården vars verksamhet uppfyller förutsättningarna för tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet införs i regionförvaltningsverkens och Valviras gemensamma riksomfattande register över privata tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster, Valveri.

Verksamhet med kamratstöd

Verksamhet vid en enhet som stöder drogfrihet med hjälp av kamratstöd och som inte har ett tillräckligt antal yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården utgör inte sådan socialservice som registreras.

Marknadsföring av tjänster för missbrukare

Tillsynsmyndigheterna rekommenderar att verksamhetsenheter som tillhandahåller missbrukarvård och rehabilitering för missbrukare tydligt på sina webbplatser och i sin marknadsföring meddelar om det är fråga om privat socialservice som godkänts av myndigheterna, eller om verksamheten baserar sig på kamratstöd och inte utgör socialservice, och därför inte heller införs i registret. Godkända privata social- och hälsovårdstjänster inom social- och hälsovården är införda i registret.

Detta är en fråga som har stor betydelse för klientsäkerheten och klienternas rättsskydd. Om enheten enhet som ger missbrukarvård är införd i registret över privata tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster övervakas den och dess personal utöver kommunen också av regionförvaltningsverken och Valvira.

Om tjänsten inte är införd i registret baserar sig verksamheten vanligtvis på ett avtal mellan tillhandahållaren och klienten. I sådana fall hör rådgivning och beslut vid eventuella missförhållanden eller meningsskiljaktigheter till konsumentskyddet, där behöriga myndigheter är Konkurrens- och konsumentverket samt konsumenttvistenämnden.

Om kommunen anordnar rehabilitering inom missbrukarvården som köpta tjänster för sina klienter ska även kommunen kontrollera tjänsteproducentens registreringsuppgifter.

Valvira kommer att utfärda en detaljerad anvisning om saken i september 2020.

Mer information:

På Valvira:
Lilli Autti, överinspektör, tfn 0295 209 605, under sommartid veckorna 27, 29–33, 35
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

På regionförvaltningsverken:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Sari Luukko, överinspektör för socialvården, tfn 0295 016 163, under sommartid veckorna 28, 31–32,35

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Marita Uusitalo, överinspektör för socialvården, tfn 0295 016 951, under sommartid veckorna 28–29, 31-34
Pia Sorsa, överinspektör för socialvården, tfn 0295 016 853, från och med 1.9.2020

Regionförvaltningsverket för Sydvästra Finland
Marjo Henrichson, överinspektör för socialvården, tfn 0295 018 164, under sommartid veckorna 28, 33–35

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Pia Ekqvist, överinspektör för socialvården, tfn 0295 018 597, under sommartid veckorna 28–30, 32–35

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Timo K. Mäkelä, överinspektör för socialvården, tfn 050 396 3420, från och med 3.8.2020

fornamn.efternamn(at)avi.fi