Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Riksomfattande tillsynsprogrammet för alkoholförvaltningen 2019–2024 har publicerats

Riksomfattande tillsynsprogrammet för alkoholförvaltningen 2019–2024 har publicerats

9.9.2019 10:08 / Nyhet

Det femte riksomfattande tillsynsprogrammet för alkoholförvaltningen för åren 2019–2024 har publicerats. Under tillsynsprogramperioden kommer myndighetstillsynen tydligare än hittills att inriktas på riskobjekt utgående från tillsynsbehov. Genom tillsynen stöder man alkoholnäringen i en ansvarsfull säljverksamhet, säkerställer att alkohollagen iakttas och stöder utvecklingen av egenkontrollen hos dem som ansöker om eller innehar tillstånd. Målet är också att uppfylla de krav som ställs av modern myndighetsförvaltning och alkoholnäringsverksamhet.

Valvira utarbetar i samarbete med regionförvaltningsverken ett riksomfattande tillsynsprogram. Genom tillsynsprogrammet styrs den regionala tillståndsförvaltningen kring servering av, detaljhandel med och marknadsföring av alkoholdrycker samt tillsynen över dem i syfte att åstadkomma enhetlig beslutspraxis och en effektiv verkställighet av alkohollagen. Realiseringen av tillsynsprogrammets mål och insatsområden utvärderas årligen utgående från de krav som ställts i resultatavtalet. Tillsynen syftar till att förebygga och minska alkoholrelaterade skador.

För verksamheten inom alkoholförvaltningen anger tillsynsprogrammet strategiska prioriteringar som styr användningen av den regionala alkoholförvaltningens resurser och anger tydliga roller för olika aktörer som deltar i att verkställa den nya alkohollagen och klargör växelverkan mellan dem.

Läs mer

Riksomfattande tillsynsprogram för alkoholförvaltningen 2019–2024 (Publiceras inom kort på svenska)

Mer information

Kari Kunnas, enhetschef,
tfn 0295 209 610

Janne Hulkkonen, överinspektör,
puh. 0295 209 625

fornamn.efternamn(at)valvira.fi