Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Representanter för landskapsreformen samlades på Valvira – regionreformen ger landskapen även tillsynsuppgifter inom social- och hälsovården

Representanter för landskapsreformen samlades på Valvira – regionreformen ger landskapen även tillsynsuppgifter inom social- och hälsovården

4.10.2018 08:10 / Nyhet

Valvira och utvecklingsprojektet för tillsynen som koordineras av verket kallade representanter för beredningen av landskapsreformen till ett möte i Valviras lokaler i Helsingfors. Idén var att diskutera den tillsyn över social- och hälsotjänster som landskapen kommer att sköta. Sammankomsten under rubriken Maakunnat ja valvonta – mikä muuttuu? (Landskap och tillsyn – vad förändras?) hölls 27.9.2018 och deltagarna representerade landskapen, regionförvaltningsverken, Valvira, Institutet för hälsa och välfärd (THL) samt social- och hälsovårdsministeriet.

Ramarna för den tillsyn som landskapen bedriver kommer att anges i det program för egenkontroll som ingår i propositionen till lag om ordnandet av social- och hälsovården. I programmet för egenkontroll som görs upp av landskapet definieras bl.a. hur social- och hälsovården, klient- och patientsäkerheten och den övriga kvaliteten och likvärdigheten kommer att följas upp och på vilket sätt observerade brister kommer att avhjälpas. Projektledaren Teppo Heikkilä från beredningsorganisationen för landskapet Nyland presenterade visioner om möjligheten att bygga upp programmet för egenkontroll med hjälp av ett enhetligt nationellt kvalitetssystem. Under diskussionen dryftades även vilka resurser som landskapen kommer att behöva för sin tillsynsverksamhet.

Utvärderingsdirektör Pekka Rissanen (THL) beskrev det förfarande som Institutet för hälsa och välfärd tillämpar i den årliga evalueringen av en jämlik tillgång till social- och hälsotjänster i landskapen samt tjänsternas kostnadseffektivitet. THL:s evaluering baserar sig bland annat på de rapporter om tillsynsobservationer i landskapen som tillsynsmyndigheterna en gång per år lämnar in till THL.  Regionförvaltningsverken och Valvira lämnade i slutet av juni 2018 in sin första rapport om landskapsområdena till THL. Resultaten av den första utvärderingen kommer att publiceras senare i höst.

Landskapsreformen kommer också att förändra Valviras och regionförvaltningsverkens roll i tillsynen. Landskapen blir nya tillsynsobjekt, och en av servicehelheterna för Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet, Luova, blir att främja och säkerställa den egenkontroll som bedrivs i landskapen. Ändringar i tillsynsfältet sporrar även myndigheterna att lära sig något nytt. 

I vissa landskap är planeringen av tillsynsverksamheten ännu i startgropen. Sammankomsten som nu ordnades var det första evenemanget som fokuserade på tillsynen över social- och hälsotjänsterna i landskapen. Tillsynsmyndigheterna ordnade sammankomsten för att stödja samarbetet mellan landskap och tillsynsmyndigheter, men också samarbetet mellan landskap. Tillställningen visade att det finns ett stort behov av ömsesidig växelverkan. De gemensamma utvecklingsinsatserna kommer att fortsätta i olika sammanhang.

Diskussionen om sammankomsten kan läsas på Twitter, hashtag #makusotevalvonta.

Läs mer: alueuudistus.fi