Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Regionförvaltningsverken och Valvira påminner kommunerna om organiseringen av det förebyggande rusmedelsarbetet

Regionförvaltningsverken och Valvira påminner kommunerna om organiseringen av det förebyggande rusmedelsarbetet

1.11.2021 11:00 / Nyhet

Regionförvaltningsverken styr och övervakar kommunernas social- och hälsovårdstjänster. I år övervakar ämbetsverken särskilt kommunernas förebyggande rusmedelsarbete.

Regionförvaltningsverken och Valvira utarbetar ett fyraårigt tillsynsprogram som fokuserar på vissa utvecklingsområden inom tillsynen av social- och hälsovården. I enlighet med programmet granskar regionförvaltningsverken i år kommunernas strukturer för det förebyggande rusmedelsarbetet samt arbetets kvalitet och innehåll. I tillsynen utnyttjas den enkät som THL och regionförvaltningsverken gjorde i fjol om kommunernas förebyggande rusmedelsarbete.

Begäran om redogörelse av kommunerna

Regionförvaltningsverket bad om redogörelser av de kommuner som inte har utsett något organ som ansvarar för det förebyggande rusmedelsarbetet eller någon av organet befullmäktigad sektorsövergripande arbetsgrupp som utför det förebyggande rusmedelsarbetet. Redogörelse begärs även av de kommuner för vilkas del denna information inte var tillgänglig.

Begäran om redogörelse skickas till 63 kommuner (till tretton kommuner inom RFV i Södra Finlands område, sju kommuner i Östra Finland, två i Lappland, elva inom RFV i Sydvästra Finlands område, tjugo i Västra och Inre Finland och nio i Norra Finland).

Alla kommuner får ett styrbrev

Alla kommuner får ett styrbrev vars syfte är att påminna om kommunens lagstadgade uppgifter när det gäller främjande av hälsa och välfärd samt förebyggande rusmedelsarbete. De här lagstadgade uppgifterna kvarstår hos kommunerna när välfärdsområdena inleder sin verksamhet 2023. Lagen om ordnande av social- och hälsovård träder i kraft den 1 januari 2023. Enligt den är samarbete med välfärdsområdet en ny uppgift för kommunerna.

Uppgifter inom det förebyggande rusmedelsarbetet som kommunen ansvarar för

  • Att följa upp och informera om rusmedelsläget i kommunen.
  • Att se till att enskilda personer och hela befolkningen erbjuds information om rusmedelsskador och om hur de kan minskas.
  • Att öka och stödja kunskaperna om åtgärder för förebyggande av rusmedelsskador inom kommunens alla uppgiftsområden.
  • Att föreslå och främja åtgärder för det förebyggande rusmedelsarbetet inom kommunförvaltningen.
  • Att samordna de kommunala åtgärderna med andra aktörers åtgärder (bl.a. polisen, tillsynen över efterlevnaden av alkohollagen och tobakslagen, näringslivet och allmännyttiga sammanslutningar som deltar i det förebyggande rusmedelsarbetet).
  • Att främja invånarnas möjligheter att delta och påverka i syfte att minska de rusmedelsrelaterade skadorna genom myndighetssamarbete, genom yttranden till myndigheter samt genom kommunens egna åtgärder.
  • Att integrera det förebyggande rusmedelsarbetet i det hälso- och välfärdsfrämjande arbetet samt i planeringen och uppföljningen av det.

 Mer information

För media

överinspektör, Irja Hemmilä, tfn 0295 209 531, Valvira
överinspektör Heli Heimala, tfn 0295 016 115, Regionförvaltningsverket i Södra Finland
överinspektör för hälso- och sjukvården Katja Maksimainen, tfn 0295 016 893, Regionförvaltningsverket i Östra Finland
överinspektör Sanna Ylitalo, tfn 0295 017 386, Regionförvaltningsverket i Lappland
överinspektör för hälso- och sjukvården, Pauli Kamsula, tfn 0295 018 083, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
överinspektör Jenni Lahtinen, tfn 0295 018 117, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
överinspektör Raija Fors, tfn 0295 017 559, Regionförvaltningsverket i Norra Finland