Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Reformer av tillsynsstatistikföringen inom social- och hälsovården stöder informationsbaserad tillsyn

Reformer av tillsynsstatistikföringen inom social- och hälsovården stöder informationsbaserad tillsyn

2.12.2022 08:30 / Nyhet

Tillsynsmyndigheterna inom social- och hälsovården (regionförvaltningsverken och Valvira) behandlar årligen tusentals tillsynsärenden. Tillsynsärendena statistikförs så att det är möjligt att skapa en helhetsbild av vilket det regionala respektive nationella läget för social- och hälsovårdstjänsterna är ur tillsynsperspektiv. Tillsynsstatistiken är en del av tillsynens informationsunderlag som utnyttjas vid informationsbaserad tillsyn. Målet med informationsbaserad tillsyn är att rikta tillsynen mot proaktiv tillsyn med vilken tillsynsmyndigheterna bättre kan stöda serviceanordnarnas och serviceproducenternas egenkontroll.

Tillsynsstatistikföring görs enhetligare med nationella klassifikationer

I reformen av tillsynsstatistikföringen ersätts den nuvarande sektorklassifikationen med den nationella serviceklassifikationen i Aura-handboken (valtiokonttori.fi) som kompletteras med kodsystemet för av organisationer oberoende service i informationspaketen för social- och hälsovården (digifinland.fi, på finska) och med några tillsynsspecifika koder. Sektorklassifikationen som tidigare användes vid tillsynsstatistikföring har inte motsvarat de övriga nationella klassifikationer som används.

Användningen av enhetliga nationella klassifikationer i tillsynsstatistikföringen gör det möjligt att kombinera information med den övriga nationella informationen inom social- och hälsovården. Detta ökar möjligheterna att utnyttja den tillsynsinformationen som tillsynen tagit fram vid den nationella uppföljningen, bedömningen, styrningen och tillsynen över servicesystemet inom social- och hälsovården.

I reformen uppdateras innehållet i tillsynsstatistikföringen även till övriga delar så att det motsvarar servicesystemet i enlighet med social- och hälsovårdsreformen. Dessutom görs dokumenteringen av tillsynsstatistik enhetligare och datakvaliteten förbättras. Med detta kan tillsynsmyndigheterna skapa en bättre helhetsbild av servicesystemet inom social- och hälsovården och systemets risker för klient- och patientsäkerheten. Reformerna träder i kraft 1.1.2023.

Informationsbaserad tillsyn hjälper till att identifiera risker för klient- och patientsäkerheten

När den information som samlats in genom tillsyn kombineras med annan nationell information inom social- och hälsovården och till exempel med tillståndsdata från serviceproducenter inom social- och hälsovården, är det möjligt att göra en riskbedömning av olika delområden inom social- och hälsovården. När till exempel tillsynsinformationen och tillståndsdata kombineras med den information som Institutet för hälsa och välfärd har samlat in om äldreservicen, kan tillsynsmyndigheterna bättre identifiera risker och kvalitetsbrister inom äldreservicen.

Bättre identifiering av risker och brister hjälper tillsynsmyndigheterna att bättre stöda serviceanordnarnas och serviceproducenternas egenkontroll. Målet är att förutse risker som förekommer inom social- och hälsovården och som kan äventyra klient- och patientsäkerheten. I och med proaktiv verksamhet är det även möjligt att förbättra effekten av tillsynen när tillsynen riktas till de verksamhetsenheter där det förekommer flest brister.

Du kan ta del av klassificeringen av tillsynsstatistik som träder i kraft vid ingången av 2023 (pdf, på finska). Reformen av tillsynsstatistikföringen genomförs som en del av projektet Valtava i Valviras projekt för dataproduktion för och av tillsynen.

Mer information:

Specialsakkunnig Mikko Kareinen, 0295 209 609

Utvecklingschef Petri Huovinen, 0295 209 340