Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Reformen av alkohollagen utmanade myndigheterna och ökade antalet tillstånd

Reformen av alkohollagen utmanade myndigheterna och ökade antalet tillstånd

7.2.2019 10:00 / uppdaterad 13.2.2019 11:19 / Nyhet

Totalreformen av alkohollagen återspeglades tydligt i alkoholmyndigheternas uppgifter. Antalet alkoholärenden som behandlades av regionförvaltningsverken var 30 % större år 2018 jämfört med ett normalt år.

De största ökningarna orsakades av ändrad praxis för förlängd serveringstid samt möjligheten att ansöka om detaljhandelstillstånd i samband med servering.

- Första hälften av året ställde utmaningar både för oss hos Valvira och för regionförvaltningsverken, eftersom totalreformen av alkohollagen verkställdes i en mycket snabb takt. Som exempel kan nämnas att förordningarna som fastställde innehållet i tillståndsansökningar och planer för egenkontroll utfärdades så sent som några dagar innan reformen trädde i kraft, säger enhetschef Kari Kunnas från Valvira.

Behandlingen av anmälningar och ansökningar enligt den nya alkohollagen kom dock igång tack vare gott samarbete mellan myndigheterna och alkoholnäringen. Den största anhopningen av ansökningar och anmälningar under våren och sommaren innebar en kraftig prioritering i tillsynen enligt alkohollagen.

- Under år 2018 inriktades tillstånds- och tillsynsmyndigheternas resurser på att behandla tillstånds- och anmälningsärenden enligt den nya alkohollagen samt på att vägleda och styra företagare och andra aktörer.

Ökat antal tillstånd till servering och detaljhandel

Antalet detaljhandelsställen för alkoholdrycker minskade i en tämligen jämn takt under decenniet före lagreformen. År 2007 var antalet detaljhandelsställen i Fastlandsfinland 6 744, men fram till år 2017 hade deras antal minskat till 5 384.

Reformen av alkohollagen medförde att antalet detaljhandelsställen steg till 5 903. Den viktigaste faktorn som bidrog till ökningen var detaljhandelstillstånd som ansöktes i samband med serveringsställen. Antalet detaljhandelsställen ökade med närmare 10 % jämfört med året innan.

Antalet serveringsställen för alkoholdrycker låg under de tio år som föregick lagreformen konstant vid omkring 8300, men steg till 8 663 år 2017. Efter lagreformen uppgick antalet serveringsställen år 2018 till totalt 8 919. Ökningen av antalet tillstånd var år 2018 cirka 5,5 % jämfört med året innan.

I och med reformen av alkohollagen fick samtliga serveringsställen i Fastlandsfinland automatiskt rätt att servera alla alkoholdrycker. Detta innebar att 2 100 serveringsställen fick rätt att utöka sitt sortiment med starka alkoholdrycker.

Över hälften mer förlängningar av serveringstiden

Medan den gamla alkohollagen var i kraft höll sig antalet tillstånd till förlängd serveringstid konstant vid cirka 1 000 restauranger med beviljad förlängning. Under år 2018 ökade antalet restauranger med förlängd serveringstid till 1 640. Ökningen fördelade sig jämnt mellan de olika delarna av Fastlandsfinland i relation till deras antal restauranger. Ökningen av förlängd serveringstid var närmare 60 % och förklaras i huvudsak av de lindrade förutsättningarna för förlängning.

Förlängd serveringstid ansöktes också i större utsträckning än tidigare för uteserveringar och andra utomhusområden. År 2017 hade drygt hundra serveringsställen tillstånd till förlängd serveringstid, men vid utgången av år 2018 hade förlängning beviljats 486 serveringsställen.

- Förlängd serveringstid nattetid i utomhusområden kan ha negativa konsekvenser för boendetrivseln i närmiljön under årets varmaste månader. Från senaste sommar finns det dock inga uppgifter om någon större ökning av olägenheter eller störningar i samband med servering, säger Kari Kunnas.

Efterfrågan på detaljhandel från restauranger

Den nya alkohollagen gjorde det möjligt för serveringsställen att bedriva detaljhandel från serveringsstället, förutsatt att tillstånd hade ansökts för verksamheten. Detaljhandeln är dock begränsad till högst 5,5-procentiga alkoholdrycker som får säljas ut klockan 9–21.

I slutet av år 2018 hade 687 serveringsställen tillstånd till detaljhandel med serverade alkoholdrycker. I praktiken gäller det alltså 8 % av serveringsställena.

- Antalet ansökta tillstånd till detaljhandel från restauranger var kanske förvånansvärt stort. Det kan hända att deras antal minskar när den första entusiasmen lagt sig, eftersom detaljhandel från serveringsstället inte nödvändigtvis är ekonomiskt lönsamt när man beaktar den årliga tillsynsavgiften, förutspår Kunnas.

Andra nya tillståndstyper fick ingen betydande roll

Den nya alkohollagen gjorde det möjligt att få tillstånd till detaljhandel med hantverksöl. I slutet av år 2018 hade 59 tillverkningsställen för alkoholdrycker tillstånd att sälja högst 12-procentigt hantverksöl.

En annan ny möjlighet som skapades av den nya alkohollagen var att ansöka om serveringstillstånd utan serveringsställe för verksamhet av catering-typ på serveringsområden som godkänts på förhand. I slutet av år 2018 hade 41 aktörer serveringstillstånd utan etablerat serveringsställe.

Sammanlagt 186 serveringsområden godkändes år 2018 för catering-verksamhet.

- Den nya verksamhetsmodellen för tillfällig serveringsverksamhet till exempel i allmänna festlokaler som hyrs ut har inte blivit särskilt populär under år 2018. Den lagbaserade ramen som reglerar helheten lämnar också mycket rum för tolkning, konstaterar Kunnas.

Tillsynen fokuserar allt mer på egenkontroll och säkerställandet av den

Under år 2018 utförde regionförvaltningsverken sammanlagt 3 502 inspektioner i serverings- och detaljhandelsställen. Jämfört med föregående år minskade antalet tillsynsinspektioner med 11 %.

En minskning skedde också i antalet administrativa sanktioner med stöd av alkohollagen, såsom anmärkningar och återkallelser av tillstånd. När regionförvaltningsverken år 2017 sammanlagt tilldelade 407 administrativa sanktioner hade deras antal år 2018 sjunkit till mindre än 100.

Den nya alkohollagen framhåller betydelsen av egenkontroll.
- Detta har lett till att den styrande rollen har fått större betydelse i verkställigheten av den nya lagen. Dessutom sköts allt fler ärenden enligt den nya lagen inom ramen för tillståndshavarens egenkontroll. Oroväckande observationer från fältet tyder dock på att det ställvis förekommer stora brister i den planenliga egenkontrollen, både när det gäller servering, och i synnerhet detaljhandel, säger Kunnas.

- Tillståndshavarna bör nu bära sitt ansvar för den skyldighet till egenkontroll som ingår i den nya alkohollagen. På varje verksamhetsställe bör man sätta sig ner och dryfta fram de rutiner som behövs för att säkerställa, att alkohollagen iakttas. En god plan för egenkontroll kan förebygga många praktiska problem i den egna verksamheten.

Regionförvaltningsverken övervakar serveringen av och detaljhandeln med alkoholdrycker inom sina områden. Valvira sköter den riksomfattande tillsynen samt styr regionförvaltningsverken i tillsynen över servering och detaljhandel med alkoholdrycker.

Mer information hos Valvira:

Kari Kunnas, enhetschef
tfn 0295 209 610
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Mer information vid regionförvaltningsverken:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Riku-Matti Lehikoinen, chef för alkoholförvaltningsenheten
tfn 0295 016 155

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Jarmo Ruusu, gruppansvarig, överinspektör
tfn 0295 016 938

Regionförvaltningsverket i Lappland
Tarja Strömdahl, överinspektör
tfn 0295 017 369

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Heikki Mäki, alkoholöverinspektör
tfn 0295 018 094

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Kristian Dahl, jurist
tfn 0295 018 528

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Sari Koski, alkoholöverinspektör
tfn 0295 017 569

Ari Kilponen, alkoholöverinspektör
tfn 0295 017 571

E-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)avi.fi

 

Uppdaterad skrivfelet i procenttalet > högst 12-procentigt hantverksöl.