Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Rätten att använda yrkesbeteckningen psykoterapeut tydliggörs

Rätten att använda yrkesbeteckningen psykoterapeut tydliggörs

12.7.2018 16:07 / Nyhet

Statsrådets förordning om ändring av 2 a § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (553/2018) träder i kraft 1.9.2018. Den utbildning som krävs för rätt att använda yrkesbeteckningen psykoterapeut ska vara avlagd före inledandet av psykoterapeututbildningen. Riksdagens justitieombudsman har i sitt beslut 19.7.2017 (EOAK/4316/2016) uttryckt som sin uppfattning, att förordningen bör preciseras, om avsikten är att sådan arbetserfarenhet som infallit före påbörjandet av psykoterapeututbildningen ska ingå i förutsättningarna för rätten att använda yrkesbeteckningen. Riksdagens justitieombudsman har riktat en framställning till social- och hälsovårdsministeriet om att ministeriet vid behov utan dröjsmål bör vidta åtgärder för att precisera 2 a § 3 mom. i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Valvira och de universitet som enligt universitetslagen (558/2009) ansvarar för psykoterapeututbildningen i Finland har tolkat förordningen sålunda, att den arbetserfarenhet som krävs av mentalvårdsarbete eller motsvarande uppgifter ska vara anskaffad efter grundutbildningen och före inledandet av psykoterapeututbildningen. Bestämmelsen har nu preciserats så att den motsvarar det ursprungliga syftet och är förenlig med etablerad tolkning och praxis.

Bestämmelsen har i detta sammanhang även preciserats så att universitet i förordningens 2 a § uttryckligen syftar till ett i universitetslagen (558/2009) avsett universitet. Psykoterapeututbildningar som avlagts vid universitet i utlandet bedöms utifrån den lagstiftning som gäller erkännande av yrkeskvalifikationer.

Ändringen av statsrådets förordning påverkar inte Valviras förfaringssätt. Valvira har redan hittills tolkat förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården på det sättet att arbetserfarenheten ska vara anskaffad innan psykoterapiutbildningen inleds. Därtill har Valvira ansett att det samarbetsuniversitet som nämns i 2 a § i förordningen ska vara ett i universitetslagen (558/2009) avsett universitet, dvs. ett universitet i Finland.

Läs mer:

Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande (stm.fi)
Föredragningshandlingarna för statsrådets förordning (valtioneuvosto.fi) (på finska)

Mer information:

Jussi Holmalahti, direktör
Tfn 0295 209 500

Maarit Mikkonen, enhetschef
Tfn 0295 209 561
fornamn.efternamn@valvira.fi