Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Precisering på webbsidan om villkoren för verksamhet i uppgifter inom socialvården

Precisering på webbsidan om villkoren för verksamhet i uppgifter inom socialvården

27.11.2017 15:54 / Nyhet

Valvira har preciserat innehållet på sin webbsida som publicerats 7.9 och gäller villkoren för verksamhet i uppgifter inom socialvården i enlighet med styrning som meddelats av social- och hälsovårdsministeriet (SHM). Preciseringen gäller de krav som ställs för studerande vid öppet universitet för tillfällig verksamhet i socialarbetaryrket (12 §). Avlagda grundstudier och ämnesstudier vid öppet universitet möjliggör på vissa villkor verksamhet i socialarbetaryrket.

Valvira konstaterar att syftet med lagen och uppfyllandet av kraven i 12 § 1 mom. på grund av karaktären av studierna vid öppet universitet förutsätter, att den studerande före studierna vid öppet universitet har avlagt till exempel socionomexamen eller högre universitetsexamen som lämpar sig för det sociala området. Om den studerande enbart har avlagt ämnesstudierna i socialt arbete vid öppet universitet uppfylls inte de krav som ställs i 12 § 1 mom. i lagen. Med lämplig högre universitetsexamen avses examen där huvudämnet är samhällspolitik, socialpolitik, sociologi, socialpsykologi eller något annat huvudämne som är relevant för socialt arbete.

Valvira framhåller att arbetsgivaren ansvarar för att den studerande har i 12 § 1 mom. föreskrivna förutsättningar att vara verksam i uppgiften. Arbetsgivaren är skyldig att separat från fall till fall bedöma den studerandes färdigheter och avgöra vilka uppgifter han eller hon har tillräckliga förutsättningar att sköta. Arbetsgivaren ska säkerställa att studierna samt praktiken i samband med dem eller någon annan motsvarande praktisk erfarenhet av uppgifter inom det sociala arbetet har avlagts på ett godkänt sätt.

För varje studerande som tillfälligt är verksam i socialarbetaryrket ska en handledare utses, som ska vara en utexaminerad socialarbetare. Den studerande ska arbeta under ledning och översyn av handledaren. Handledaren ska följa upp, handleda och övervaka den studerandes verksamhet och utan dröjsmål ingripa i eventuella missförhållanden.

Enligt lagen kan en studerande tillfälligt i högst ett år vara verksam i socialarbetaryrket. Arbetsgivaren ska se till att den maximitid som föreskrivs i lagen inte överskrids genom en kedja av flera på varandra följande vikariat eller på något annat motsvarande sätt.

Syftet med lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården är att främja klientsäkerheten och socialvårdsklienters rätt till socialvård av god kvalitet. Valvira anser att lättnaderna i förutsättningarna att tillfälligt vara verksam som socialarbetare bör införas i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården och de bör vara i kraft temporärt till slutet av år 2019 eller till dess att den kombinerade lagen om yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården träder i kraft. Ändringen av socialvårdens yrkespersonslag bör knytas till totalrevideringen av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, som är under beredning. På detta sätt säkerställs till denna del genomförandet av integrationen mellan socialvården och hälso- och sjukvården.

Läs mer:

Verksamhet i uppgifter inom socialvården

Information om villkoren för verksamhet i socialvårdsuppgifter finns nu på Valvira.fi (12.9.2017)

Mer information:

Markus Henriksson, överdirektör
tfn 0295 209 300

Eine Heikkinen, enhetschef, socialråd
tfn 0295 209 323

fornamn.efternamn(at)valvira.fi