Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Personaldimensioneringen och gruppstorlekarna i kommunala daghem förverkligades fortfarande på ett bra sätt

Personaldimensioneringen och gruppstorlekarna i kommunala daghem förverkligades fortfarande på ett bra sätt

2.9.2022 11:00 / Nyhet

Regionförvaltningsverkens granskning visar att läget på daghemmen i regel verkar vara bra. Personaldimensioneringen och gruppstorlekarna ligger i fokus för tillsynen över småbarnspedagogiken till och med årets slut.

Under den fyra veckor långa period som granskades våren 2022 uppfyllde personaldimensioneringen och gruppstorlekarna på daghemmen i regel den gällande lagstiftningens krav. Detta trots att småbarnspedagogiken under våren på många ställen belastades av coronapandemin, övertids- och turbytesförbud och strejker samt ställvis kritisk personalbrist. Det bör dock noteras att utmaningarna inom småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen (bl.a. personalbristen) som tidigare lyfts fram i offentligheten även syntes i resultaten av tillsynsprogrammet.

Regionförvaltningsverken och Valvira har tillsammans tagit fram ett tillsynsprogram för småbarnspedagogiken. Tillsynen enligt programmet inleddes i början av 2020. År 2022 gäller tillsynen de kommuner där det vid granskningen 2020 och 2021 upptäcktes att personaldimensioneringen eller gruppstorlekarna inte motsvarade bestämmelserna. I de här kommunerna granskas fler daghem under en längre tidsperiod än tidigare. Personaldimensioneringen och barngruppernas storlek granskas genom att kontrollera de uppgifter kommunerna gett om antal anställda i förhållande till antalet barn. De färskaste resultaten från 2022 bekräftar de goda resultaten från 2020 och 2021.

Personaldimensioneringen underskreds mest i huvudstadsregionen, orsaken till att relationstalen överskreds var ofta oväntade förändringar eller frånvaro

Under 2022 har regionförvaltningsverken granskat personaldimensioneringen och gruppstorlekarna i 469 daghem. Tillsynen har även gällt daghem med skiftesvård.

De granskade daghemmen har haft 9 615 verksamhetsdagar. Under 152 dagar (1,58 % av dagarna) motsvarade personaldimensioneringen inte bestämmelserna. I tillsynen 2021 underskreds personaldimensioneringen under 0,69 % av daghemmets verksamhetsdagar. I huvudstadsregionens daghem underskreds personaldimensioneringen betydligt oftare än i de granskade daghemmen på andra håll i Finland.

De granskade daghemmen hade sammanlagt 2 212 barngrupper. Antalet verksamhetsdagar i barngrupperna var sammanlagt 44 906. Den högsta tillåtna gruppstorleken enligt lag överskreds under 378 dagar (0,84 % av dagarna). I tillsynen 2021 överskreds den maximala gruppstorleken under 1,21 % av verksamhetsdagarna.

Man kom fram till resultaten genom att granska de närvarouppgifter för barn och personal på daghemmen och i barngrupperna som kommunerna uppgett för fyra veckors tid. Personaldimensioneringen på daghemmen granskades enligt relationstalet mellan barnen och personalen. Vid granskningen av gruppstorleken beaktades utöver relationstalet att det i gruppen högst kan finnas ett antal barn som motsvarar tre anställda som arbetar med fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter.

Enligt utredningarna från kommunerna berodde överskridningarna av relationstalen i huvudsak på överraskande förändringar i barnens tider i småbarnspedagogiken eller personalfrånvaro där man inte fått en vikarie. Vid en gruppvis granskning syns dessutom skillnader i de dagliga relationstalen mellan olika barngrupper på daghemmet. Under en och samma dag kan relationstalet överskridas i en grupp, medan relationstalet är betydligt lägre i en annan grupp. Man bör genom ledning och arbetsskiftsplanering försäkra sig om att personalen är jämnt fördelad mellan barngrupperna. Att personalen är ojämnt fördelad kan ha en negativ inverkan på arbetstagarnas ork i arbetet och på barnens säkerhet inom småbarnspedagogiken. Kommunen bör också sörja för ett tillräckligt vikariesystem.

Under de kommande åren är målet att ytterligare harmonisera styrningen och tillsynen

Regionförvaltningsverken och Valvira publicerar i slutet av 2022 ett riksomfattande tillsynsprogram för småbarnspedagogiken för åren 2023–2025. Målet för programmet är att samordna styrningen och tillsynen av småbarnspedagogiken. Man kan följa med tillsynen i sociala medier under hashtaggen #vakavalo2022 samt på regionförvaltningsverkets och Valviras webbsidor.

Tidigare pressmeddelanden:

Pressmeddelande 25.3.2022: Personaldimensioneringen och gruppstorleken på de kommunala daghemmen förverkligades väl 2021 (avi.fi).
Pressmeddelande 15.12.2021: Tillsynsprogrammet för småbarnspedagogiken 2022 har publicerats – målet är barnets bästa (avi.fi).
Pressmeddelande 19.1.2021: Goda resultat från tillsynsprogramet för småbarnspedagogiken år 2020 – år 2021 utövas tillsyn över gruppstorlekar och personaldimensionering (avi.fi).
 

Mer information:

Regionförvaltningsverket
Marja-Liisa Keski-Rauska, direktör, tfn 0295 018 815, fornamn.efternamn@rfv.fi

Valvira
Hanna-Leena Sippola, överinspektör, tfn 0295 209 350, fornamn.efternamn@valvira.fi