Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Personaldimensionering i kommunernas daghem – goda resultat från tillsynsprogrammet för småbarnspedagogiken i februari 2020

Personaldimensionering i kommunernas daghem – goda resultat från tillsynsprogrammet för småbarnspedagogiken i februari 2020

26.8.2020 10:00 / Nyhet

Regionförvaltningsverket och Valvira har utarbetat ett tillsynsprogram för småbarnspedagogiken, vars tillsynsverksamhet inleddes i början av året. Det tillsynsområde som prioriteras i år är personaldimensioneringen. Man strävar efter att säkerställa en lagenlig personaldimensionering genom att följa upp antalet anställda i förhållande till antalet barn (s.k. relationstal).

Relationstalet för personaldimensioneringen enligt gällande lagstiftning var 1/8 vid tidpunkten för tillsynen, vilket följdes tämligen bra i de kommunala daghem som granskades. Regionförvaltningsverken granskade personaldimensioneringen vid 559 daghem fram till mitten av augusti 2020. Relationstalet överskreds under endast 18 dagar, vilket motsvarar 0,3 % av alla granskade dagar. Granskningen utfördes under en period på två veckor (veckorna 6-7) genom att kontrollera barnens och personalens närvarouppgifter som kommunerna uppgett.  Det goda resultatet kan delvis förklaras med att kommunerna har förutsett och tillämpat det nya relationstalet 1/7, enligt den förordning som trädde i kraft 1.8.2020. Låga relationstal kan också bero på att man har beaktat barnens individuella stödbehov i grupperna.

Tillsynsprogrammet valde att prioritera personaldimensioneringen, eftersom det i många kommuner har visat sig vara utmanande att följa lagstiftningen när det kommer till antalet barn i förhållande till antalet anställda inom småbarnspedagogiken. Största delen av de anmälningar om missförhållanden som regionförvaltningsverken fått under åren 2017–2018 har gällt personaldimensioneringen. Förändringar i småbarnspedagogiken som skett under de senaste åren kan vara en delorsak till den utmattning som personalen upplever. Lagändringar, projekt och försök samt genomförandet av planen för småbarnspedagogik förutsätter gedigen kompetens av personalen, samt en stor arbetsinsats för att utveckla verksamhetsmodellerna. Dessutom medför möjligheten till småbarnspedagogik på deltid oundvikligen att gruppernas sammansättning kan variera från dag till dag.

Regionförvaltningsverken och Valvira fortsätter den planenliga tillsynen över personaldimensioneringen enligt tillsynsprogrammet.  I tillsynsprogrammen 2021 och 2022 prioriteras förverkligandet av daghemmens gruppstorlekar och iakttagandet av personalens behörighetsvillkor. Målet med det riksomfattande tillsynsprogrammet är att samordna styrningen och tillsynen av småbarnspedagogiken. Verkställandet av tillsynsprogrammet kan följas i sociala medier under hashtaggen #vakavalo2020.

Tillsynsprogrammet för småbarnspedagogiken har publicerats - målet är en enhetlig styrning och småbarnspedagogik av hög kvalitet

Mer information:

Regionförvaltningsverket
Marja-Liisa Keski-Rauska, direktör, PeD, tfn 0295 018 815
fornamn.efternamn@rfv.fi

Valvira
Satu Räsänen, överinspektör, tfn 0295 209 637
fornamn.efternamn@valvira.fi