Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Påverka tillsynen över social- och hälsovårdstjänster!

Påverka tillsynen över social- och hälsovårdstjänster!

14.8.2018 09:20 / Nyhet

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken (RFV) utför systematisk tillsyn över social- och hälsovården i enlighet med det gemensamma riksomfattande tillsynsprogrammet. I samband med den uppdatering av tillsynsprogrammet som pågår som bäst väljs tillsynsobjekt och tillsynsmetoder för 2019.

Tillsynsobjekten för 2018 var

  1. arbetsfördelning och centralisering inom den specialiserade sjukvården och jourverksamheten
  2. tillgång till icke-brådskande vård och tidsfristerna för barnskydd samt för kompletterande och förebyggande utkomststöd
  3. boendetjänster för rehabiliteringsklienter inom mentalvården och missbrukarvården
  4. hälso- och sjukvården för fångar samt försvarsmaktens hälsovård
  5. främjande av välfärd och hälsa 
  6. tjänster för personer med funktionshinder
  7. tjänster för äldre som ges i hemmet

Vid tillsynen använder vi de metoder som konstaterats vara mest ändamålsenliga, med beaktande av våra tillgängliga resurser. En central tillsynsaspekt är verksamhetsenheternas klient- och patientsäkerhetsarbete, egenkontrollen. Myndighetens uppgift är att på olika sätt stöda, främja och säkerställa verksamhetsenheternas egenkontroll. För den systematiska tillsynen kan följande tillsynsmetoder användas:

  • informationsstyrning, till exempel regionala sammankomster, överläggningar eller styrningsbrev till producenter och anordnare av tjänster, 
  • styrnings- och utvärderingsbesök hos producenter och anordnare av tjänster, 
  • systematiska enkäter.

I fråga om en del tillsynsobjekt fortsätter vi 2019 med tillsyn som inletts 2018 eller tidigare. Vi funderar också på att välja vissa nya tillsynsobjekt för 2019, varvid en del av de tidigare objekten tas bort. Vid valet beaktas tillsynsmyndigheternas resultatavtal med social- och hälsovårdsministeriet, som styr myndigheterna, samt de krav som aktuella lagstiftnings- och andra reformer ställer på tillsynen.

För valet av eventuella nya tillsynsobjekt och för att utveckla tillsynsmetoderna tar vi gärna emot synpunkter från dem som använder social- och hälsovårdstjänster och deras närstående samt från social- och hälsovårdsorganisationsfältet. Synpunkter på objekt för tillsynen över social- och hälsovårdstjänster 2019 och på tillsynsmetoderna kan skickas med e-post till adressen sotevalo(at)valvira.fi eller med post till Valvira, adress Valvira, PB 210, 00281 Helsingfors. Vi behöver få svaren senast den 31 augusti 2018.

Mer information:

Satu Räsänen, överinspektör
tfn 0295 209 637
fornamn.efternamn(at)valvira.fi