Innehållspresentatör

null På vilket sätt har behandlingsprocessen för klagomål om hälso- och sjukvården förnyats?

På vilket sätt har behandlingsprocessen för klagomål om hälso- och sjukvården förnyats?

18.9.2018 08:12 / Nyhet

Behandlingsprocessen för klagomål som gäller hälso- och sjukvården förnyades vid ikraftträdandet av ändringarna i förvaltningslagen 1.9.2014 samt i lagen om patientens ställning och rättigheter 1.9.2015. Målet för lagändringarna har varit att intensifiera laglighetskontrollen och öka den totala effektiviteten av tillsynen över hälso- och sjukvården i syfte att åstadkomma bättre patientsäkerhet.

Genom ändringarna stärktes anmärkningsförfarandets ställning som det primära sättet att utreda patientupplevda missförhållanden vid verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården. Samtidigt stärktes betydelsen av verksamhetsenheternas egenkontroll.

Ändringarna i lagen om patientens ställning och rättigheter innebär också en förkortning av preskriptionstiden för klagomål som gäller hälso- och sjukvården till två år. Ärenden som är äldre än två år undersöks inte av tillsynsmyndigheterna utan särskilda skäl.

Valvira har publicerat en promemoria med information om behandlingen av klagomålsärenden inom hälso- och sjukvården hos Valvira. Promemorian behandlar ändringarna i lagstiftningen och deras effekter på behandlingsprocessen för klagomål under de tre senaste åren.

Läs mer:

Behandling av klagomålsärenden om hälso- och sjukvården hos Valvira (Promemoria 3.9.2018, pdf)
 

Mer information:

Tarja Holi, direktör
Tfn 0295 209 400
fornamn.efternamn(at)valvira.fi