Människor på trappan.
Aktuellt

Innehållspresentatör

null Översikt över fertilitetsklinikernas verksamhet 2019

Översikt över fertilitetsklinikernas verksamhet 2019

31.7.2020 12:30 / Nyhet

År 2019 erbjöds assisterad befruktning vid cirka 20 verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården. Ungefär hälften av klinikerna fungerade inom den offentliga hälso- och sjukvårdens regi och hälften var privata. Under 2019 har en del privata kliniker slagit samman sina tjänster och det totala antalet kliniker har minskat något. Nio kliniker fungerade i den offentliga hälso- och sjukvårdens regi och nio kliniker var privata. Inom den offentliga hälso- och sjukvården gavs fertilitetsbehandlingar på landets fem universitetssjukhus samt på fyra centralsjukhus. Privata kliniker finns i Tammerfors, Kotka, Helsingfors, Villmanstrand, Åbo, Uleåborg och Kuopio.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) har till uppgift att övervaka verkställandet av lagen om assisterad befruktning (1237/2006). Med stöd av social- och hälsovårdsministeriets förordning om assisterad befruktning (825/2007) lämnar fertilitetsklinikerna årligen sin verksamhetsberättelse till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea och Valvira.

Fertilitetsklinikerna erbjuder varierande tjänster. Ungefär hälften av klinikerna erbjuder frysförvaring av äggceller. Dessutom blir embryodiagnostik allt vanligare. Ungefär hälften av klinikerna erbjuder också ensamstående kvinnor och kvinnopar fertilitetsbehandlingar. Den mest begränsade tjänsten är insemination med egna könsceller. Den mest omfattande formen är behandlingar med donerade könsceller och embryon samt frysförvaring av äggceller och spermier och embryodiagnostik.

Valvira upprätthåller donatorregistret Luoteri, dit fertilitetsklinikerna meddelar alla nya personer som donerar könsceller. Barn som föds till följd av fertilitetsbehandlingar har rätt att få uppgifter om donatorn ur donatorregistret när barnet fyllt 18 år.

Fertilitetsklinikerna meddelade 2019 till Luoteri sammanlagt 239 donationer av äggceller, 139 donationer av spermier och 38 donationer av embryon (motsvarande siffror 2018 var 269 äggcellsdonationer, 177 spermiedonationer och 25 embryodonationer). Utländska donatorer står för ungefär en tredjedel av alla donerade spermier. Mest spermier kommer till Finland från Danmark. Dessutom kommer spermier från Sverige och Österrike. 

Med stöd av lagen om assisterad befruktning ska könsceller och embryon förintas när donatorn begär det eller när det kommer till tjänstetillhandahållarens kännedom att donatorn har avlidit. I stället för att förintas kan oanvända könsceller och embryon med donators samtycke överlåtas för forskning. Det är dock mycket sällsynt att könsceller och embryon överlåts för forskning, vilket också har varit fallet under tidigare år.

Mer information:
Överinspektör Katri Romanov tfn 0295 209 556

Läs mer:    
Institutet för hälsa och välfärds statistikrapport över assisterad befruktning 2018-2019 (på finska) https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/seksuaali-ja-lisaantymisterveys/hedelmoityshoidot

Fimeas sammanfattning (på finska) https://www.fimea.fi/documents/160140/744738/IHMISPER%C3%84ISTEN+VALMISTEIDEN+VALVONTA+FIMEASSA+VUONNA+2019.pdf/fe0fef02-8d76-27ce-f57e-15fee73e25ae?t=1589880688850 

På Valviras webbplats 
https://www.valvira.fi/web/sv/halso-och-sjukvard/verksamhetstillstand/assisterad_befruktning