Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Om boendeservice för äldre som behöver nattvård ändras kan klienternas säkerhet äventyras

Om boendeservice för äldre som behöver nattvård ändras kan klienternas säkerhet äventyras

27.4.2021 15:00 / Meddelande

Tillsynsmyndigheterna har upptäckt att effektiverade serviceboenden för äldre har ändrats till lättare boende, fastän klienternas servicebehov varit oförändrat. Tillsynsmyndigheterna har fått kännedom om fall där ändringarna har lett till stora problem med klienternas säkerhet. Tillstånd för ändringarna i serviceproduktionen har inte alltid sökts hos Valvira eller regionförvaltningsverket. De missförhållanden som uppdagats har gällt oförmåga att svara på klienternas behov till exempel inom basvården och omsorgen och vården nattetid.

Vårdarrangemangen kan ändras endast om klientens servicebehov ändras, om klienten själv önskar ändringar i arrangemangen eller om servicen vid ett vårdställe inte kan anordnas i enlighet med klientens intressen. För att få ändra serviceformen i en enhet som tillhandahåller serviceboende behövs ändringstillstånd av Valvira eller regionsförvaltningsverket.

Valvira och regionförvaltningsverket har sänt kommunerna och privata serviceproducenter ett styrningsbrev (pdf) med en påminnelse om att boendeservice för äldre alltid ska svara mot servicebehovet hos de äldre klienterna. Tillsynsmyndigheterna betonar särskilt kommunens ansvar. Kommunen är ansvarig för en god kvalitet på boendeservicen och för att klienternas grundläggande rättigheter förverkligas och för att klienterna ska få de tjänster som de behöver i rätt tid.

Kommunens uppgift är att övervaka att tjänsterna är kvalitativa och tillräckliga

Kommunens lagstadgade uppgift är att ansvara för anordnandet av social- och hälsotjänster. Kommunens ansvar är även att inom kommunens område övervaka ändamålsenligheten och lagenligheten i privata serviceproducenters verksamhet, oavsett om kommunen köper tjänster av serviceproducenten eller inte. I tillsynsskyldigheten ingår även att se till att verksamheten och klientplatserna är i linje med det beviljade tillståndet.  

I effektiverade serviceboenden för äldre ska personaldimensioneringen alltid motsvara klienternas servicebehov på det sätt som bestäms i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre. Just nu är minimidimensioneringen 0,55 anställda per klient. I januari 2022 blir minimidimensioneringen 0,6 anställda per klient. Minimidimensioneringen stiger stegvis i enlighet med lagen och träder fullskaligt i kraft i april 2023, varvid siffran är 0,7 anställda per klient. Målet med lagen är att förbättra kvaliteten på tjänsterna och klient- och patientsäkerheten genom att säkerställa ett tillräckligt antal vårdanställda med rätt kunnande.

Beslut om socialtjänster får inte dröja

Enligt tillsynsobservationer förekommer onödiga dröjsmål i en del kommuner när det gäller beslut om socialtjänster. Styrningsbrevet innehåller även en påminnelse till kommunerna om att klienten har rätt att utan onödiga dröjsmål få ett skriftligt beslut om anordnandet av socialservice.  Beslutet ska även verkställas utan dröjsmål men senast inom tre månader efter att ärendet aktualiserats.  

Mer information:

Valvira:
Mari Saramaa, överinspektör, tfn 0295 209 342
Elina Uusitalo, överinspektör, tfn 0295 209 334

Regionförvaltningsverket i Södra Finland:
Päivi Vainio, överinspektör för socialvården, tfn 0295 016 000

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland:
Jaana Aarnio, överinspektör för socialvården, tfn  0295 018 576

Regionförvaltningsverket för Västra och Inre Finland:
Nina Siro-Södergård, ledande överinspektör för socialvården, tfn 0295 018 114

Regionförvaltningsverket i Östra Finland:
Kirsi Laitinen, överinspektör, tfn 0295 016 821

Regionförvaltningsverket i Norra Finland:
Leena Serpola-Kaivo-oja, överinspektör för socialvården, tfn 0295 017 290
Päivi Räinä, överinspektör för socialvården, tfn 0295 017 024

Regionförvaltningsverket i Lappland:
Päivi Salminen, inspektör för socialvården, tfn 0295 017 376

Tillsynsåtgärder planeras för de vårdhem vars personaldimensionering inte är lagenlig (valvira.fi)

Verkställandet av äldreomsorgslagen har stötts genom aktiv handledning och rådgivning (valvira.fi)

Tillsynsmyndigheternas föreskrift om direkt och indirekt arbete vid verksamhetsenheter för serviceboende med heldygnsomsorg och institutionsvård för äldre (valvira.fi)

Tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och förbyggande av smitta inom socialvården (valvira.fi)