Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Olämpliga lokaler inverkar på hur klienternas rättigheter förverkligas och på arbetsbelastningen i Kyrkslätt

Olämpliga lokaler inverkar på hur klienternas rättigheter förverkligas och på arbetsbelastningen i Kyrkslätt

22.1.2018 11:00 / Nyhet

Bristande tillgång på socialarbetare, otillräckliga resurser för basservicen och olämpliga lokaler har medfört svårigheter för barnskyddet i Kyrkslätt att iaktta de lagstadgade tidsfristerna. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har upptäckt motsvarande situation också i andra kommuner i regionen.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland och Valvira gjorde i december 2017 ett styrnings- och utvärderingsbesök i Kyrkslätts kommun eftersom det förekommit långvariga problem med tillgången till barnskyddstjänster och tidsfristerna inom barnskyddet. Regionförvaltningsverket har under de senaste tre åren flera gånger påpekat för kommunen att de lagstadgade tidsfristerna som gäller barnskyddet har överskridits.

Resurserna inom barnskyddet i Kyrkslätt har varit knappa och kommunen har haft svårigheter att rekrytera personal. Tidigare har kommunen lyckats rekrytera kompetenta och erfarna socialarbetare, men under de senaste åren har läget försämrats. Socialarbetarna inom barnskyddet har särskilt belastats av att antalet brådskande placeringar har fördubblats jämfört med året innan. Ett nyare problem är att arbetsmiljön inte är tillfredsställande, vilket berott på problem med inomhusluften. Man har varit tvungen att på nytt flytta till andra lokaler och de har inte varit lämpliga för krävande klientarbete. Renoveringen av lokalerna försenades igen 2017.

Kommunen har vidtagit åtgärder för att barnskydds- och familjeservicen ska uppfylla kraven i lagen

För att Kyrkslätt ska kunna trygga tillgången till barnskyddstjänster i rätt tid har sex nya tjänster för barnskyddet och servicen till familjer lagts till i budgeten för 2018. Förutom detta rekryterades också visstidsanställda under 2017. Kommunen har också börjat söka efter mer lämpliga hyreslokaler för de anställda inom barnskyddet. Kommunen kommer detta år också i övrigt att satsa betydligt på barn, unga och barnfamiljer i och med att fem nya tjänster kommer att inrättas. Också för nästa år har man reserverat anslag för två nya tjänster.

Under åren 2016–2017 var tillsynen över hur tidsfristerna inom barnskyddet iakttogs ett av de prioriterade områdena inom den planmässiga tillsynen över hälso- och sjukvården. Du kan följa Valviras och regionförvaltningsverkens gemensamma riksomfattande tillsynsprogram för social- och hälsovården på sociala medier under hashtaggen #sotevalo18.

Ytterligare information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Marja-Leena Stenroos
ledande överinspektör för socialvården
tfn 0295 016 206
fornamn.efternamn@rfv.fi

Valvira
Marita Raassina
överinspektör
tfn 0295 209 333
fornamn.efternamn@valvira.fi

Kyrkslätts kommun
Sirkku Pekkarinen-Keto
chef för socialarbete
tfn 040 756 1411
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi