Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Nationell anvisning för inspektion på fartyg och utfärdande av sanitetsintyg för tillämpning i Finland

Nationell anvisning för inspektion på fartyg och utfärdande av sanitetsintyg för tillämpning i Finland

8.11.2018 16:10

Valviras anvisning 24/2018

Nationell anvisning för inspektion på fartyg och utfärdande av sanitetsintyg för tillämpning i Finland (pdf)

Världshälsoorganisationens (WHO) Internationella hälsoreglemente (IHR) trädde i kraft den 15 juni 2007. Konventionsstaterna inklusive Finland har förbundit sig till att följa bestämmelserna i det. Syftet med reglementet är att förebygga, avvärja och kontrollera spridningen av de smittsamma sjukdomar som utgör hot mot folkhälsan. Enligt IHR ska alla fartyg i internationell trafik inspekteras två gånger om året. Utifrån inspektionerna utfärdas sanitetsintyg till fartygen. I hälsoskyddslagen föreskrivs att den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska sörja för tillsynen av fartyg och utfärdande av intyg (HsL 6 §). För harmonisering av praxis när det gäller sanitetsin-spektioner på fartyg och de intyg som utfärdas utifrån inspektionerna publicerade WHO en utförlig inspektionsanvisning 2011. Den är ägnad att tjäna som handbok och referensmaterial när man genomför sanitetsinspektioner på fartyg.

WHO:s handbok översattes till finska våren 2016. Också i Finland ska sanitetsinspektionerna på fartyg i enlighet med IHR (SSCC/SSCEC/30 day extension ) genomföras enligt handboken. Vid inspektionerna ska man använda och tillämpa de riktvärden, temperaturer, hygienkriterier och bekämpningsåtgärder som har fastställts av WHO och godkänts internationellt samt införts i handboken. Denna nationella anvisning för tillämpning har tagits fram till stöd för den internationella handboken för fartygsinspektioner. Syftet med anvisningen är att hos de myndigheter som utför sanitetsinspektioner främja beredskapen för genomförande av inspektioner så att de uppfyller såväl nationella som internationella krav.

Denna tillämpningsanvisning är i främsta hand avsedd till stöd för de tillsynsenheter och enskilda inspektörer som utför inspektioner. I tillämpningsanvisningen strävar man efter att föra fram de frågor som är viktigast och väsentligast vid inspektionerna. Även andra aktörer i branschen kan utnyttja anvisningen. Tillämpningsanvisningen ger instruktioner om bl.a.

  • rollerna, ansvaren och skyldigheterna för de nationella myndigheterna och för andra aktörer
  • tolkning och tillämpning av WHO:s handbok samt dess ställning i relation till de nationella bestämmelserna
  • beredskapsplaner och förpliktelser som föreskrivits myndigheterna och hamnarna
  • modeller för tillvägagångssätt och åtgärder när det gäller undantagstillstånd, t.ex. när man får ett sjöfartshälsointyg (roller, informationsgången, och kommunikationen mellan de olika aktörerna och myndigheterna).

Målet har varit att anvisningarna är praktiknära och lätta att använda. Målet är en smidig och tydlig inspektionsprocess. Kursiv text inom citationstecken är citat i översättning ur WHO:s anvisning ”Handbok för inspektion av fartyg och utfärdande av sanitetsintyg (på finska)”. Sidnumren för citerade texter och de avsnitt som behandlar den aktuella frågan nämns i rubrikerna. Instruerande texter för tillämpning finns i blåa rutor.  

Företrädare för social- och hälsovårdsministeriet (SHM), jord- och skogsbruksministeriet (JSM), Institutet för hälsa och välfärd (THL), Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira och Livsmedelssäkerhetsverket Evira samt Helsingfors och Borgå städer deltog i utarbetandet av anvisningens första version. Instruktionerna för användningen WHO-handboken kan preciseras ytterligare när erfarenheterna om användningen ökar. Användarnas erfarenheter samlas in även i fortsättning-en, och anvisningen uppdateras vid behov. Vänligen skicka frågor om oklara punkter och punkter som kräver precisering till e-postadressen tesu(at)valvira.fi

Tillämpningen har uppdaterats bl.a. till den del som gäller legionella-provtagningen, den gällande livsmedelslagstiftningen och bilagorna.

Dessutom preciseras betydelsen av termerna hälsomyndighet och hälsoskyddsmyndighet. Men hälsomyndighet avses en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, t.ex. den läkare som är ansvarig för infektionssjukdomar och vars verksamhet gäller människor. Hälsoskyddsmyndigheten är den hälsoinspektör som utför fartygsinspektionerna i Finland.


Ytterligare information

tesu(at)valvira.fi