Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Minnesota-Hoito Oy som har ansökt om konkurs ingår inte i registret över privata serviceproducenter inom social- och hälsovården

Minnesota-Hoito Oy som har ansökt om konkurs ingår inte i registret över privata serviceproducenter inom social- och hälsovården

15.2.2021 14:50 / Nyhet

Den 10 februari meddelade Yle på sin webbplats att Minnesota-Hoito Oy har ansökt om konkurs. Enligt Yle har bolaget inte på flera år uppburit mervärdesskatt av sina klienter. Bolaget i fråga har inte förts in i det riksomfattande registret över privata serviceproducenter inom social- och hälsovården, eftersom det inte uppfyllde de krav som lagen ställer för tjänster inom socialvård. Enligt Skatteförvaltningens anvisning är privat socialservice inte mervärdesskattepliktig, om vissa villkor uppfylls. Ett av dessa villkor är att serviceproducenten är registrerad i registret över privata tillhandahållare av service. Skatteförvaltningen fattar beslut om mervärdesbeskattning.

Verksamheten som en serviceproducent som tillhandahåller privata missbrukartjänster utövar är socialservice, om den uppfyller de krav som fastställts för verksamheten i lagen. Enligt lagen om privat socialservice ska varje verksamhetsenhet som tillhandahåller tjänster ha tillräckliga och ändamålsenliga lokaler och tillräcklig och ändamålsenlig utrustning samt den yrkesutbildade personal som verksamheten förutsätter. Minnesota-Hoito Oy:s verksamhet uppfyllde inte dessa krav och därför har bolaget inte ingått i regionförvaltningsverkens och Valviras gemensamma riksomfattande register över privata serviceproducenter inom social- och hälsovården sedan 2019.

Valvira anser att kamratstöd är en viktig del av missbrukartjänsterna. Valvira har inte fastställt att företag som utövar verksamhet till exempel utifrån Minnesota-modellen, som utgår från främst kamratstöd, inte får producera tjänster. Tillsynsmyndigheterna inom social- och hälsovården kan dock inte övervaka lagenligheten eller klientsäkerheten i ett företag, om företaget inte införts i registret över privata serviceproducenter inom social- och hälsovården. Då grundar sig servicen på ett avtal mellan serviceproducenten och klienten, och de missförhållanden och meningsskiljaktigheter som uppkommer i tjänsterna omfattas av konsumentskydd, varvid det är Konkurrens- och konsumentverket som är den behöriga instansen.

Enligt den anvisning som Valvira utfärdade på hösten 2020 är det med tanke på klientsäkerheten och klientens rättsskydd viktigt att serviceproducenter på sina webbplatser och i sin marknadsföring tydligt anger om det är fråga om av myndigheten godkänd, registrerad privat socialservice eller verksamhet som baserar sig på kamratstöd och som inte har införts i tillsynsmyndigheternas register.

Om kommunen har ordnat rehabilitering för missbrukare av en serviceproducent som inte ingår i registret, är kommunen ansvarig för kvaliteten och klientsäkerheten i de tjänster kommunen har köpt.

Mer information:

Överinspektör Lilli Autti, 0295 209 605
Överinspektör Irja Hemmilä, 0295 209 531

Päihdehoitoa tarjoava Minnesota-Hoito Oy on hakeutunut konkurssiin – saataviaan vaatii myös Verohallinto (yle.fi 10.2.2021)

Föreskrift publicerats om säkerställande av klientsäkerheten vid privata enheter för missbrukarvård inom socialvården (Valviras nyhet 18.9.2021)

Verohallinto hakee yksin Minnesota-Hoito Oy:tä konkurssiin – käräjäoikeudessa sattui virhe (yle.fi 11.2.2021)